การจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประชุมหารือร่วมกับ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้แทนมูลนิธิหอจดหม... อ่านต่อ >>
 
 
 
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
   
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
   
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
   
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
   
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
ดาต้ากริด
   
วัดหนองป่าพง
   
 
 
หลักการบริหารงานสมัย ใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์...
ในปัจจุบัน การบริหารงาน
หรือการจัดการองค์กรมีความจำเป็นต้...
ประวัติพุทธศาสนา ...
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภ
ทอเทวนิยม และเป็นหนึ่งในสามของศาส...
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org