เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๕/๒๕๔๖
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ …………………………………………
เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๕/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้มีลิขิตที่ จญ.อ. ๑๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แจ้งตามรายงานของเจ้าคณะ-ภาค ๑๒ ว่า พระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อยจนมีอายุครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์ และไม่ทุพพลภาพหรือพิการ ควรยกย่องเชิดชูเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด จึงเสนอขอแต่งตั้ง พระราชสันทัศกาจารย์ (พุ่ม จกฺกวโร) อายุ ๘๐ (เกิดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๖๖) พรรษา ๕๙ น.ธ. เอก วัดเนินหอม ตำบล- เนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
การเสนอขอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๓๔ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอนพระสังฆาธิการ ได้บัญญัติให้เจ้าคณะตั้งแต่ระดับภาคและรองเจ้าคณะภาคลงมา จนถึงเจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบลที่มีอายุครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์ ให้ยกย่องเชิดชูเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ เว้นแต่ทุพพลภาพหรือพิการ


/ ดังนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด …..
- ๒ -
ดังนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเจ้าคณะและรอง-
เจ้าคณะผู้มีอายุครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ ให้เสนอตามลำดับ
จนถึงมหาเถรสมาคมพิจารณา เพื่อมีพระบัญชาแต่งตั้ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง พระราชสันทัศกาจารย์ วัดเนินหอม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org