ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) รับทราบมติ มหาเถรสมาคม
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๖
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ……………………………………………………
เรื่อง ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) รับทราบมติ มหาเถรสมาคม
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๙/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะกรรมการศูนย์-ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร แจ้งว่า คณะกรรมการศูนย์ควบคุม-การไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๖ ที่ประชุมได้รับทราบมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖ ความว่า “ให้กรรมการมหาเถรสมาคม และพระสังฆาธิการทุกระดับ ระงับการเดินทางไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และรัฐบาลประกาศยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
อนึ่ง ให้ระงับการเดินทางไปประเทศที่มีโรคระบาดตามที่ทางราชการประกาศและให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เพื่อทราบ และแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครองได้รับทราบ พร้อมทั้งแจ้งคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ได้รับทราบ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม” แล้ว และได้ปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด โดยงดการประชุมพิจารณาการขออนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร จนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

- ๒ -
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ


(นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org