ร่างระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๔๖
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๖
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ …………………………………………..
เรื่อง ร่างระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๔๖
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบหนังสือสุทธิแบบใหม่ ตามที่คณะกรรมการมหาเถรสมาคม ๕ รูป ซึ่งมี พระธรรมวโรดม เป็นประธานกรรมการ พระวิสุทธาธิบดี เป็นรองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง-ชาติ ร่วมกันพิจารณา แต่ให้ใช้หนังสือสุทธิฉบับเดิมไปก่อน จนกว่าจะมีการแก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดทำร่างระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๔๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้แก้ไขสาระ ๒ ประเด็น คือ
๑. เปลี่ยนคำว่า “กรมการศาสนา” เป็น “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ”ทุกแห่ง เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการโอนอำนาจหน้าที่ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนา-แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในหมวด ๓ ข้อ ๗ ความว่า
“ข้อ ๗ หนังสือสุทธิที่พระอุปัชฌาย์ออกให้แก่สัทธิวิหาริกของตน ให้ใช้หนังสือซึ่งกรมการศาสนาจัดพิมพ์ โดยอนุมัติของมหาเถรสมาคม” แก้ไขและเพิ่มเป็น
- ๒ -
“ข้อ ๗ หนังสือสุทธิที่พระอุปัชฌาย์ออกให้แก่สัทธิวิหาริกของตน ให้ใช้หนังสือซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์ โดยอนุมัติของมหาเถรสมาคม ตามแบบหนังสือสุทธิท้ายระเบียบมหาเถรสมาคมนี้”
อนึ่ง สำหรับหนังสือสุทธิพระภิกษุสามเณรฉบับที่ปรับปรุงใหม่ตามที่คณะ-กรรมการจัดทำมีสาระสำคัญ คือ เพิ่มช่องลงเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพิ่มชื่อวัดของพระอุปัชฌาย์ เป็นต้น (ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๔ และครั้งที่ ๒๗/๒๕๔๓)
ที่ประชุมให้ถอนเรื่องออก และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหนังสือสุทธิพิจารณา ก่อนนำเสนอมหาเถรสมาคม


(นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org