เสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๔๖
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ………………………………………………….
เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้มีพระลิขิตลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ มีพระบัญชาตามรายงานกราบทูลของ พระเทพวรคุณ เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) ว่า พระชินวงศาจารย์ (ศรี จนฺทวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ว่างลง เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) จึง แต่งตั้งให้ พระสิริสารธรรมคณี วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ ตั้งแต่ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ และพระสิริสารธรรมคณี ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย
พระเทพวรคุณ เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) จึงเสนอขอแต่งตั้ง พระสิริสาร-ธรรมคณี (ปกรณ์ สารภี) อายุ ๕๙ พรรษา ๓๘ ประโยค ๑ - ๒ น.ธ. เอก วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ


- ๒ -
การเสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๓๐ (๑) (๒) (๓) (ค) และข้อ ๓๑ วรรคสอง แห่งกฎมหา-เถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่-คณะธรรมยุต แล้ว พร้อมกับมีพระบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม


(นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org