เสนอขออนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต)
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๖
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ……………………………………………………..
เรื่อง เสนอขออนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต)
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้มีพระลิขิตลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๖ มีพระบัญชาตามรายงานกราบทูลของ พระเทพรัชมงคลเมธี เจ้าคณะ- ภาค ๑๑ (ธรรมยุต) ว่า ปัจจุบันคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดนครราชสีมา ได้แบ่งเขตการ ปกครองออกเป็น ๖ อำเภอ ๓๒ ตำบล มีวัดถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด ๑๗๒ วัด สมควรให้มีตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) ได้อีก ๑ ตำแหน่ง
ตามระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะจังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๕ ความว่า “ในเขตปกครองท้องที่จังหวัดฝ่าย-คณะสงฆ์ใด ถ้า
(ก) มีวัดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ วัด ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาตามข้อเสนอของเจ้าคณะภาคว่าสมควรจะมีรองเจ้าคณะจังหวัดหรือไม่ ถ้าพิจารณาเห็นสมควรก็ให้จังหวัดนั้น มีรองเจ้าคณะจังหวัดได้ ๑ รูป”
การเสนอขออนุมัติตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๓๗) โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ


- ๒ -
เจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org