เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๖
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ………………………………………………….
เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้มีลิขิตที่ จญ.อ. ๗๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมสิทธิเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ ว่า พระราชสันทัศกาจารย์ (พุ่ม จกฺกวโร) อายุ ๘๐ พรรษา ๕๙ น.ธ. เอก วัดเนินหอม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๖ ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๕/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด-ปราจีนบุรีว่างลง พระธรรมสิทธิเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ จึงได้แต่งตั้ง พระวิสุทธิภัทรธาดา เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รองเจ้าคณะ-จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และพระวิสุทธิภัทรธาดา ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย
บัดนี้ พระธรรมสิทธิเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ จึงพิจารณาเสนอขอแต่งตั้ง พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประเทือง กิตฺติสทฺโท) อายุ ๖๗ พรรษา ๔๗ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก เจ้าอาวาส วัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รองเจ้าคณะ-จังหวัดปราจีนบุรี และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ-จังหวัดปราจีนบุรี
- ๒ -
การเสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ และข้อ ๑๔ (๑) (๒) (๔) และข้อ ๑๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระ- สังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ

พลตำรวจโท
(อุดม เจริญ)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org