เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๙/๒๕๔๗
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ……………………………………………………
เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีลิขิต ที่ จญ.น. ๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมวโรดม เจ้าคณะภาค ๖ ว่า พระราชวิริยสุนทร (ธงชัย ??ตปุญฺโ?) ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก วัดราชคฤห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ได้ถึงมรณภาพเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด-พะเยาว่างลง เจ้าคณะภาค ๖ จึงแต่งตั้ง พระสุธรรมมุนี วัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ให้เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าคณะจังหวัดพะเยา และพระสุธรรมมุนีได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย
บัดนี้ เจ้าคณะภาค ๖ ได้เสนอขอแต่งตั้ง พระสุธรรมมุนี (ศรีมูล มูลสิริ) อายุ ๖๗ พรรษา ๔๕ ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก B.A. M.A. เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ-จังหวัดพะเยา
การเสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดพะเยาดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๑๔ (๑) (๒) (๔) และข้อ ๑๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ

- ๒ -
เจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถร-สมาคม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

พลตำรวจโท
(อุดม เจริญ)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org