การเปลี่ยนแปลงชื่อวัดบ้านใหม่ เป็น วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม จังหวัดชัยนาท
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๔๗
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ................................................................
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อวัดบ้านใหม่ เป็น วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม จังหวัดชัยนาท
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๙๔๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการ-พิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อ วัดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นชื่อ “วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม”
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า วัดบ้านใหม่ ได้ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒ กรณีการขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดที่ตั้งเกิน ๕๐ ปี มหาเถร-สมาคมได้มีมติครั้งที่ ๕/๒๕๒๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ กำหนดว่า เมื่อคณะ-กรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว มีมติเป็นประการใด ให้นำเสนอมหาเถร-สมาคมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ


(นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org