พระพุทธวรญาณ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๘
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ …………………………………………………
เรื่อง พระพุทธวรญาณ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
ถึงมรณภาพ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิต ที่ จญ.ก. ๔๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมโมลี เจ้าคณะ- ภาค ๑ ว่า พระเทพเมธี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) อายุ ๙๓ พรรษา ๗๓ ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส พระอารามหลวง แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้ถึงมรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดมอบส่วนกิจการคณะสงฆ์ดำเนินการต่อไป

(นายพิศาล แช่มโสภา)
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
มอบส่วนกิจการคณะสงฆ์ดำเนินการต่อไป
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org