เสนอขอแต่งตั้ง พระเมธีวราภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๘
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ……………………………………………………
เรื่อง เสนอขอแต่งตั้ง พระเมธีวราภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิต ที่ จญ.ก. ๗๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ ว่า จังหวัดราชบุรีมีวัดในเขตปกครอง จำนวน ๓๔๒ วัด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ (ข) แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดหลัก-เกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะจังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ สมควรมีรองเจ้าคณะ-จังหวัด เพื่อแบ่งเบาภาระเจ้าคณะจังหวัด
พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ จึงเสนอขอแต่งตั้ง พระเมธีวราภรณ์ (ยุ้ย อุปสนฺโต) อายุ ๖๗ พรรษา ๔๔ ป.ธ. ๙ วัดเขาวัง พระอารามหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาวัง ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะ- จังหวัดราชบุรี
การเสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะจังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๑๔ (๑) (๔) และข้อ ๑๖ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความ-

- ๒ -
เห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดมอบส่วนกิจการคณะสงฆ์ดำเนินการต่อไป


(นายชวลิต แตงอ่อน)
แทนผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org