เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๘
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ………………………………………………………
เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศ
สำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระเทพคุณาภรณ์ เลขานุการคณะกรรมการ- ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ลงนามแทนประธาน-คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ได้มีลิขิต ที่ ๕๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจ้งว่า คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บัดนี้ คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สังกัดมหาเถรสมาคม ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ ๔ ปี และที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ให้ถอนเรื่องนี้ออก โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. พิจารณาก่อน เรื่องนี้ คณะกรรมการศูนย์ควบคุมการ ไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ได้ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ได้พิจารณาคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. แล้ว โดยมีรายนามต่อไปนี้
๑. พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานกรรมการ
๒. พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการ
๓. พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดปากน้ำ กรรมการ
๔. พระเทพปริยัติสุธี วัดบพิตรพิมุข กรรมการ
๕. พระเทพคุณาภรณ์ วัดสังเวชวิศยาราม กรรมการและเลขานุการ
- ๒ -
โดยมีสำนักงานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ตั้งอยู่ที่วัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
การเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับ-พระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธี-ปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๒๒ วรรคแรก และขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอมหาเถรสมาคม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้อง รอรับรองรายงานการประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดมอบส่วนศาสนวิเทศดำเนินการต่อไป


( นายชวลิต แตงอ่อน)
แทนผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org