เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๔๘
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ……………………………………………………….
เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๕/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิต ที่ จญ.ก. ๑๐๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๘ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมโมลี เจ้าคณะภาค ๑ ว่า พระเทพเมธี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระอารามหลวง ตามที่เจ้าอาวาสพิจารณาคัดเลือกเสนอ จำนวน ๔ รูป คือ
๑. พระมหาสังคม ?าณวฑฺฒโน อายุ ๓๔ พรรษา ๑๓ ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ในหน้าที่ฝ่าย- ศาสนศึกษา
๒. พระมหาตะวัน พฺรหฺม?าโณ อายุ ๓๓ พรรษา ๑๓ ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ในหน้าที่ฝ่าย- เผยแผ่พระพุทธศาสนา
๓. พระมหาเทอด ?าณวชิโร อายุ ๓๔ พรรษา ๑๒ ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง
- ๒ -
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ในหน้าที่ฝ่าย- เผยแผ่พระพุทธศาสนา
๔. พระครูอมรโฆสิต (โอวาท ปญฺ?าโสภโณ) อายุ ๓๙ พรรษา ๑๗ ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรง-ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการ
การเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระอารามหลวง กรุงเทพ-มหานคร ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๒๖ และข้อ ๓๒ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดมอบส่วนกิจการคณะสงฆ์ดำเนินการต่อไป


(นายพิศาล แช่มโสภา)
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม

มอบส่วนกิจการคณะสงฆ์ดำเนินการต่อไป
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org