ขอความเห็นชอบตราประจำสำนักงานศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๙
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ……………………………………………………
เรื่อง ขอความเห็นชอบตราประจำสำนักงานศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศ-
สำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมเวที ประธานคณะกรรมการศูนย์-ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ได้มีลิขิต ที่ ๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า สำนักงานศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับ-พระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) มีหน้าที่ควบคุมดูแลการไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร ให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม ดังนั้น คณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศ-สำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) พิจารณาแล้วเห็นควรมีตราประจำสำนักงานฯ เพื่อประทับหัวกระดาษเอกสารของสำนักงานฯ และประทับในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงานฯ ทั้งนี้ สำนักงานศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ได้ออกแบบตราทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบถวายในที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบให้มีตราประจำสำนักงานศูนย์ควบคุม-การไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) และมอบให้ พระพรหมเวที ประธาน-คณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) พิจารณารูปแบบให้เหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

- ๒ -
จึงเรียนมาเพื่อโปรดมอบส่วนศาสนวิเทศดำเนินการต่อไป


(นายพิศาล แช่มโสภา)
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org