ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ……………………………………………………
เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
เรียน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้มีลิขิต ที่ จญ.อ. ๔๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๙ ว่า พระสิริวุฒิเมธี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาคัดเลือกวัดที่เหมาะสม เพื่อขออนุมัติจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด-ร้อยเอ็ด ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๑๑ แห่ง คือ
๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๑ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ วัดอุดมไพรสณฑ์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูภาวนาภิรักษ์ อายุ ๖๕ พรรษา ๔๘ เจ้าอาวาสวัดอุดมไพรสณฑ์ และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นเจ้าสำนัก
๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๒ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ วัดสันติวิเวก ตำบลเมืองไพร อำเภอ เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูวิเวกสุตาภรณ์ อายุ ๕๒ พรรษา ๓๐ เจ้าอาวาสวัดสันติวิเวก และรองเจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ เป็นเจ้าสำนัก

- ๒ -
๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๓ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ วัดทุ่งนิมิตสถิตธรรม ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระอธิการจำเริญ เตชปญฺโ? อายุ ๔๕ พรรษา ๒๓ เจ้าอาวาสวัดทุ่งนิมิตสถิตธรรม เป็นเจ้าสำนัก
๔. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๔ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดอโสกวนาราม ตำบลโพธิ์สัย อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูปิยปริยัติกิจ อายุ ๔๑ พรรษา ๒๒ เจ้าอาวาสวัดอโสกวนาราม และเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ เป็นเจ้าสำนัก
๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๕ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดโคกมอน ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุร-พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระมหาสมพงษ์ ?ิตปุญฺโ? อายุ ๕๓ พรรษา ๓๒ เจ้าอาวาสวัดโคกมอน และรองเจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นเจ้าสำนัก
๖. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๖ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๖ ตั้งอยู่ที่ วัดโพธิ์ร้อยต้น ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูสุวรรณโพธาภิบาล อายุ ๕๖ พรรษา ๓๖ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ร้อยต้น และเจ้าคณะอำเภอโพนทอง เป็นเจ้าสำนัก
๗. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๗ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๗ ตั้งอยู่ที่ วัดท่าบ่อ ตำบลหนองขาม อำเภอ อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูวินิจศาสนการ อายุ ๕๗ พรรษา ๓๘ เจ้าอาวาสวัดท่าบ่อ และเจ้าคณะตำบลหนองขาม เขต ๒ เป็นเจ้าสำนัก
๘. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๘ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๘ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าเมตตาธรรม ตำบลเชียงใหม่ อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูวิมลสังวรคุณ อายุ ๖๖ พรรษา ๓๖ เจ้าอาวาส วัดป่าเมตตาธรรม และรองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย เป็นเจ้าสำนัก
- ๓ -
๙. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๙ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๙ ตั้งอยู่ที่ วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์สิตาราม ตำบล อาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูธรรมสุทธิคุณ อายุ ๔๗ พรรษา ๒๖ เจ้าอาวาสวัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์สิตาราม และรองเจ้าคณะตำบลอาจสามารถ เขต ๒ เป็นเจ้าสำนัก
๑๐. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๑๐ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๑๐ ตั้งอยู่ที่ วัดราษฎร์นิยม ตำบลนานวล อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระปลัด แสวง อภิชาโต อายุ ๕๒ พรรษา ๒๖ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม เป็นเจ้าสำนัก
๑๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๑๑ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๑๑ ตั้งอยู่ที่ วัดสมุทรชัยศรี ตำบลท่าหาดยาว อำเภอ โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระปลัด สมัคร จิตฺตสาโร อายุ ๓๕ พรรษา ๑๓ เจ้าอาวาสวัดสมุทรชัยศรี เป็นเจ้าสำนัก
การเสนอขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง ๑๑ แห่ง ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยได้รายงานเสนอเจ้าคณะภาค ๙ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง ๑๑ แห่ง คือ
๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๑ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ วัดอุดมไพรสณฑ์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

- ๔ -
๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๒ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ วัดสันติวิเวก ตำบลเมืองไพร อำเภอ เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๓ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ วัดทุ่งนิมิตสถิตธรรม ตำบลจังหาร อำเภอ จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
๔. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๔ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดอโสกวนาราม ตำบลโพธิ์สัย อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๕ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดโคกมอน ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุร-พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
๖. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๖ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๖ ตั้งอยู่ที่ วัดโพธิ์ร้อยต้น ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๗. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๗ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๗ ตั้งอยู่ที่ วัดท่าบ่อ ตำบลหนองขาม อำเภออาจ-สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
๘. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๘ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๘ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าเมตตาธรรม ตำบลเชียงใหม่ อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๙. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๙ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๙ ตั้งอยู่ที่ วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์สิตาราม ตำบลอาจ- สามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
- ๕ -
๑๐. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๑๐ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๑๐ ตั้งอยู่ที่ วัดราษฎร์นิยม ตำบลนานวล อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๑๑ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ ๑๑ ตั้งอยู่ที่ วัดสมุทรชัยศรี ตำบลท่าหาดยาว อำเภอ โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


(นายพิศาล แช่มโสภา)
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org