การแสดงไม่เหมาะสมในวัดพระพุทธศาสนา
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๙
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ …………………………………………………
เรื่อง การแสดงไม่เหมาะสมในวัดพระพุทธศาสนา
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได้ลงข่าวกรณีที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชปรารภถึงเรื่องของการแต่งกาย ที่ไม่เหมาะสม โดยได้ทอดพระเนตรงานบุญบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคาย ผ่านสถานีโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดให้เห็นภาพหญิงสาวนุ่งน้อยห่มน้อย เต้นด้วยท่าทางที่ยั่วยุทางเพศเป็นอย่างยิ่ง โดยมีพระราชกระแสว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก มีชาวต่างประเทศที่มี จิตศรัทธามาบวชในประเทศไทยมากมาย พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีมากว่า ๘๐๐ ปี แล้ว หล่อหลอมให้คนไทยมีความสุภาพ อ่อนโยน มีเมตตากรุณา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนควรน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพ การจัดการแสดงใด ๆ ในวันเหล่านี้ จึงควรพิจารณาด้วยจิตสำนึกของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะต้องรู้จักกาลเทศะ ตลอดจนคำนึงถึงชื่อเสียงของประเทศไทยด้วย
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ขอนมัสการว่า การจัดแสดงที่ไม่เหมาะสม หากเป็นการจัดในวัด เจ้าอาวาสวัดมีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำเนินการ แต่เนื่องจากการจัดแสดงดังกล่าวอยู่นอกวัด เจ้าอาวาสวัด ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ก็มีหลายวัดที่เจ้าอาวาสไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในการห้ามไม่ให้มีการแสดงหรือการแข่งขัน ตลอดถึงการจำหน่ายของมึนเมาในวัดได้ ฉะนั้น หากจะให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการจัดงานเพื่อเป็นงานบุญล้วน ๆ และได้เคยนำเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานในวัดเสนอมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณาให้ทุกวัดที่จัดงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ได้ตระหนักถึงการแสดงที่ไม่เหมาะสม เช่น การแสดงที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร การจัดให้มีของมึนเมาในวัด
- ๒ -
การเล่นการพนันในวัด เป็นต้น โดยให้ทุกวัดปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๗ อย่างเคร่งครัด ซึ่งมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้มีหนังสือนมัสการ เจ้าคณะจังหวัดเพื่อกำชับวัดในเขตปกครองให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคมดังกล่าว อย่างเคร่งครัดด้วยแล้ว ตามหนังสือ ที่ พศ ๐๐๐๖/๕๑๘๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ดังแนบถวายในที่ประชุม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการดังนี้
๑. แจ้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค ทราบ แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทราบ เพื่อแจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครองให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งแจ้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดกำกับดูแลการจัดงานวัดให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคมต่อไป
๒. รายงานผู้ที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีทราบ เกี่ยวกับระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อแจ้งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อนำความขึ้นทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบ
๓. แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อประสานกับเจ้าคณะ-พระสังฆาธิการในการถวายคำแนะนำในการจัดงานภายในวัดแก่วัดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม
และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม


(นางจุฬารัตน์ บุณยากร)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชา
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org