การขอยก วัดดอยเวียงน้อย (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ..............…................................…….
เรื่อง การขอยก วัดดอยเวียงน้อย (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
เรียน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือ ที่ พศ ๐๐๒๐/๑๔๐๑๓/๖๓๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า ได้ส่งรายงานการขอยก วัดดอยเวียงน้อย (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา โดย พระราชสุตาภรณ์ ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คือ นางฐิติรัตน์ ลำดวน และนายมงคล ราชภิรมย์ ได้ไปตรวจสอบแล้ว มีความเห็นสรุปดังนี้
วัดดอยเวียงน้อย (ร้าง) ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินของวัดมีจำนวน ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๒๗๘๖ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
อาคารเสนาสนะที่สร้างแล้ว คือ ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญกุศล กุฏิสงฆ์ ๗ หลัง โรงครัว และห้องน้ำ ห้องสุขา ๓ หลัง จำนวน ๑๗ ห้อง
มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๔ รูป สามเณร ๗ รูป
ระยะห่างจากวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาในละแวกใกล้เคียง
- ทิศเหนือ ห่างจากวัดสวนดอกบัวนาค ประมาณ ๓ กิโลเมตร
- ทิศใต้ ห่างจากวัดศรีปทุมมาราม ประมาณ ๕ กิโลเมตร
- ทิศตะวันออก ห่างจากวัดเชียงยืน ประมาณ ๕ กิโลเมตร
- ทิศตะวันตก ห่างจากวัดโป่งทรายคำ ประมาณ ๓ กิโลเมตร
มีประชาชนให้การสนับสนุนทำนุบำรุงวัดประมาณ ๑,๑๐๐ คน

- ๒ -
การขอยก วัดดอยเวียงน้อย (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบให้ยก วัดดอยเวียงน้อย (ร้าง) ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พร้อมทั้งให้เจ้าอาวาสวัดดอยเวียง-น้อยขวนขวายให้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษามากกว่า ๔ รูป เพื่อจะได้ทำสังฆกรรมบางประเภทตามที่พระวินัยกำหนดจำนวนพระภิกษุไว้ได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org