เสนอขอแต่งตั้ง พระครูกุมภวาปีคณารักษ์ วัดศรีนครารามจังหวัดอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๐
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ …………………………………………….
เรื่อง เสนอขอแต่งตั้ง พระครูกุมภวาปีคณารักษ์ วัดศรีนครารามจังหวัดอุดรธานี
ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หน-ตะวันออก ได้มีลิขิต ที่ จญ.อ. ๕๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐ แจ้งตามรายงานของ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๘ ว่า พระโสภณธรรมรังษี วัดศิรินทราวาส ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด-อุดรธานีว่างลง เจ้าคณะภาค ๘ จึงเสนอขอแต่งตั้ง พระครูกุมภวาปีคณารักษ์ (ชาญชัย กิตฺติโก) อายุ ๕๔ พรรษา ๓๓ น.ธ. เอก พธ.บ. กศ.ม. วัดศรีนคราราม ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดศรีนคราราม และเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี (ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔) ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะ-จังหวัดอุดรธานี
การเสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีดังกล่าว ได้ปฏิบัติตาม ข้อ ๖ ข้อ ๑๔ (๑) (๓) และข้อ ๑๖ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะใหญ่ หนตะวันออกแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
- ๒ -
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดมอบส่วนกิจการคณะสงฆ์ดำเนินการต่อไป


(นายพิศาล แช่มโสภา)
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม


มอบส่วนกิจการคณะสงฆ์ดำเนินการต่อไป


(นายกนก แสนประเสริฐ)
ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org