ขออนุมัติทำหนังสือเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจตรวจเยี่ยมวัดและพระธรรมทูต ที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศนอร์เวย์
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๐
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ………………………………………………
เรื่อง ขออนุมัติทำหนังสือเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจตรวจเยี่ยมวัดและพระธรรมทูต
ที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศนอร์เวย์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานสำนักงาน-กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้มีลิขิต ที่ ๑๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ แจ้งขออนุมัติทำหนังสือเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจตรวจเยี่ยมวัดและพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศนอร์เวย์ จำนวน ๓ รูป คือ
๑. พระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) นามสกุล สุมนเมธี อายุ ๗๘ พรรษา ๕๘ ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก วัดหนองแวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
๒. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ (สังคม ?าณวฑฺฒโน) นามสกุล สังฆะพัฒน์ อายุ ๓๖ พรรษา ๑๕ ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
๓. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (เทอด ?าณวชิโร) นามสกุล วงศ์ชะอุ่ม อายุ ๓๖ พรรษา ๑๔ ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ-มหานคร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
/การเสนอขออนุมัติทำหนังสือเดินทาง…
- ๒ -
การเสนอขออนุมัติทำหนังสือเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจตรวจเยี่ยมวัดและพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศนอร์เวย์ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามระเบียบมหา-เถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ โดยให้ทั้ง ๓ รูป ใช้หนังสือเดินทาง-ราชการ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดมอบส่วนศาสนวิเทศดำเนินการต่อไป


มอบส่วนศาสนวิเทศดำเนินการต่อไป
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org