เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ และวัดหนองแวง พระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๐
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ..............…..............................…….
เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ และวัดหนองแวง พระอารามหลวง
จังหวัดขอนแก่น
เรียน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้มีลิขิต ที่ จญ.อ. ๘๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๙ ว่า พระเทพกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ และวัดหนองแวง พระอารามหลวง ตามที่เจ้าอาวาสพิจารณาคัดเลือกเสนอ จำนวน ๔ รูป ดังนี้
๑. พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์ (จำเริญ ปสุโต) อายุ ๔๙ พรรษา ๒๙ ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก พธ.บ. กศ.ม. วัดธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายศาสนศึกษา
๒. พระครูปลัด สำนวน โอภาโส อายุ ๔๕ พรรษา ๒๒ ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก พธ.บ. ศศ.ม. วัดธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย-เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๓. พระครูปลัด สุกันยา อรุโณ อายุ ๓๙ พรรษา ๑๘ น.ธ. เอก ปริญญาเอก วัดธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายศาสนศึกษา
๔. พระมหาประเสริฐ ธมฺมปาโล อายุ ๔๒ พรรษา ๒๐ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก พธ.บ. วัดหนองแวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย-เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- ๒ -
การเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ และวัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๒๖ และข้อ ๓๒ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดมอบส่วนกิจการคณะสงฆ์ดำเนินการต่อไป


(นายพิศาล แช่มโสภา)
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม


มอบส่วนกิจการคณะสงฆ์ดำเนินการต่อไป


(นายกนก แสนประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org