ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้มีลิขิต ที่ จญ.อ. ๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ แจ้งตามรายงานของ พระพรหมสุธี เจ้าคณะ-ภาค ๑๒ ว่า เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ได้พิจารณาคัดเลือกวัดที่เหมาะสม เพื่อขออนุมัติจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จำนวน ๑๘ แห่ง ตามลำดับดังนี้
๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๓ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง-ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระเทพปัญญาเมธี อายุ ๗๑ พรรษา ๔๗ ป.ธ. ๙ เจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าสำนัก
๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๔ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดสนามจันทร์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูโสภิตสุตคุณ อายุ ๗๒ พรรษา ๕๑ ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดสนามจันทร์ และเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ เป็นเจ้าสำนัก
๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๕ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดผาณิตาราม ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูธรรมประยุต อายุ ๕๙ พรรษา ๓๙ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดผาณิตาราม และเจ้าคณะตำบลเทพราช เป็นเจ้าสำนัก
๔. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๖ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๖ ตั้งอยู่ที่ วัดพนมพนาวาส ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูพนมวนานุรักษ์ อายุ ๔๔ พรรษา ๒๔ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดพนมพนาวาส เป็นเจ้าสำนัก
๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๗ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๗ ตั้งอยู่ที่ วัดบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูสมุห์ สนั่น ?านกโร อายุ ๔๔ พรรษา ๒๒ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดบางพระ เป็นเจ้าสำนัก
๖. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๘ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๘ ตั้งอยู่ที่ วัดประชาบำรุง ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูอาคมสิทธาภรณ์ อายุ ๗๗ พรรษา ๕๖ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง และเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป็นเจ้าสำนัก
๗. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๙ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๙ ตั้งอยู่ที่ วัดห้วยน้ำทรัพย์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูปริยัติธรรมกิจ อายุ ๔๗ พรรษา ๑๙ ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดห้วยน้ำทรัพย์ และเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ เป็นเจ้าสำนัก
๘. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๐ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๐ ตั้งอยู่ที่ วัดวังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูวีรปัญโญภาส อายุ ๓๗ พรรษา ๑๖ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดวังเย็น และเจ้าคณะตำบลหนองไม้แก่น เป็นเจ้าสำนัก
๙. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๑ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๑ ตั้งอยู่ที่ วัดท่าสะอ้าน ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ อายุ ๗๙ พรรษา ๔๓ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน และเจ้าคณะอำเภอบางปะกง เป็นเจ้าสำนัก
๑๐. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๒ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๒ ตั้งอยู่ที่ วัดเขาดิน ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระมหาประเสริฐ ปสฏฺโ? อายุ ๔๖ พรรษา ๑๘ ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดเขาดิน และเจ้าคณะตำบลบางวัว เป็นเจ้าสำนัก
๑๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๓ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๓ ตั้งอยู่ที่ วัดเกาะไม้แดง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูโอภาสปัญญาวรคุณ อายุ ๔๗ พรรษา ๒๖ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดเกาะไม้แดง เป็นเจ้าสำนัก
๑๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๔ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๔ ตั้งอยู่ที่ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูนิเทศสารกิจ อายุ ๗๘ พรรษา ๕๖ น.ธ. เอก เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้วเวฬุวัน เป็นเจ้าสำนัก
๑๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๕ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๕ ตั้งอยู่ที่ วัดหนองคอก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูปิยศีลาจารวิมล อายุ ๓๗ พรรษา ๑๗ ประโยค ๑ - ๒ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดหนองคอก เป็นเจ้าสำนัก
๑๔. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๖ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๖ ตั้งอยู่ที่ วัดตีตะเรด ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูอินทปัญญารัต อายุ ๔๗ พรรษา ๓๒ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดตีตะเรด เป็นเจ้าสำนัก
๑๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๒ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ วัดเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูสังฆรักษ์ ธานินทร์ จนฺทโก อายุ ๓๕ พรรษา ๑๔ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดเขาพระ เป็นเจ้าสำนัก
๑๖. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๓ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ วัดนางรอง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูสมุห์ อนันท์ สีลานนฺโท อายุ ๔๑ พรรษา ๑๘ น.ธ. เอก พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดนางรอง เป็นเจ้าสำนัก
๑๗. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๔ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดบางปรัง ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระมหาชัยยะ จนฺทสโม อายุ ๔๐ พรรษา ๒๐ ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดบางปรัง เป็นเจ้าสำนัก
๑๘. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๕ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดทวีพูลรังสรรค์ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมี พระสมุห์ มงคล สุมงฺคโล อายุ ๔๓ พรรษา ๑๔ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดทวีพูลรังสรรค์ เป็นเจ้าสำนัก
การเสนอขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนัก-ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยได้รายงานเสนอเจ้าคณะภาค ๑๒ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก ทั้ง ๑๘ แห่ง ดังนี้
๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๓ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง-ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๔ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดสนามจันทร์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๕ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดผาณิตาราม ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๖ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๖ ตั้งอยู่ที่ วัดพนมพนาวาส ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๗ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๗ ตั้งอยู่ที่ วัดบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
๖. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๘ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๘ ตั้งอยู่ที่ วัดประชาบำรุง ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
๗. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๙ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๙ ตั้งอยู่ที่ วัดห้วยน้ำทรัพย์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
๘. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๐ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๐ ตั้งอยู่ที่ วัดวังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
๙. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๑ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๑ ตั้งอยู่ที่ วัดท่าสะอ้าน ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๐. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๒ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๒ ตั้งอยู่ที่ วัดเขาดิน ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๓ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๓ ตั้งอยู่ที่ วัดเกาะไม้แดง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๔ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๔ ตั้งอยู่ที่ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๕ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๕ ตั้งอยู่ที่ วัดหนองคอก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๔. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๖ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๑๖ ตั้งอยู่ที่ วัดตีตะเรด ตำบลดอนเกาะกา อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๒ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ วัดเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
๑๖. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๓ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ วัดนางรอง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
๑๗. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๔ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดบางปรัง ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
๑๘. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๕ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดทวีพูลรังสรรค์ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org