รายงานสถิติการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๐
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ได้มีลิขิต ที่ กธ. ๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ แจ้งว่า สนามหลวงแผนกธรรมได้จัดทำสถิตินักเรียนผู้ขอเข้าสอบนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ สถิติจำนวนนักเรียนที่ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก ร้อยละที่สอบได้ สถิติผลการสอบที่ลดและเพิ่มของสำนักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา ๒๕๔๙ กับปีการศึกษา ๒๕๕๐ การจัดอันดับผลการสอบธรรมสนามหลวงของนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก อันดับที่ ๑ ถึง ๑๐ ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สำหรับผลการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรม และธรรมศึกษา รวมทุกชั้น โดยแยกแต่ละประเภท ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ จำนวน ๑๐ อันดับแรก คือ
นักธรรมทุกชั้น ส่วนกลาง
๑. สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๑๕๕ รูป
๒. สำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์ มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๑๑๙ รูป
๓. สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๑๑๗ รูป
๔. สำนักเรียนวัดยานนาวา มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๙๖ รูป
๕. สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๙๖ รูป
๖. สำนักเรียนวัดปากน้ำ มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๙๓ รูป
๗. สำนักเรียนคณะเขตราษฎร์บูรณะ-ทุ่งครุ มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๘๘ รูป
๘. สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๘๘ รูป
๙. สำนักเรียนวัดราชบพิธ มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๘๓ รูป
๑๐. สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๘๓ รูป
นักธรรมทุกชั้น ส่วนภูมิภาค
๑. สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๒,๓๙๗ รูป
๒. สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๒,๑๙๙ รูป
๓. สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๒,๑๐๕ รูป
๔. สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๒,๐๖๖ รูป
๕. สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๒,๐๓๔ รูป
๖. สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๑,๘๑๖ รูป
๗. สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๑,๘๑๕ รูป
๘. สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๑,๕๙๐ รูป
๙. สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๑,๕๖๑ รูป
๑๐. สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สอบนักธรรมทุกชั้นได้ ๑,๕๔๑ รูป
ธรรมศึกษาทุกชั้น ส่วนกลาง
๑. สำนักเรียนวัดยานนาวา มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๑๓,๙๕๒ คน
๒. สำนักเรียนคณะเขตสายไหม มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๗,๑๓๔ คน
๓. สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๓,๖๐๒ คน
๔. สำนักเรียนคณะเขตบางเขน-จตุจักร มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๓,๑๗๙ คน
๕. สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๓,๐๓๐ คน
๖. สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๒,๖๗๓ คน
๗. สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๒,๖๐๔ คน
๘. สำนักเรียนคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๒,๕๖๑ คน
๙. สำนักเรียนวัดเทพลีลา มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๒,๔๙๒ คน
๑๐. สำนักเรียนคณะเขตบางแค มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๒,๓๗๗ คน
ธรรมศึกษาทุกชั้น ส่วนภูมิภาค
๑. สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๒๕,๖๐๒ คน
๒. สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๒๕,๕๓๔ คน
๓. สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๒๓,๘๘๘ คน
๔. สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๒๒,๑๗๙ คน
๕. สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๒๑,๐๓๒ คน
๖. สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๑๘,๔๙๑ คน
๗. สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๑๗,๔๓๘ คน
๘. สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๑๗,๒๔๓ คน
๙. สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๑๖,๖๙๒ คน
๑๐. สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา มีผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นได้ ๑๖,๒๕๐ คน
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบถวายในที่ประชุม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และขออนุโมทนา พร้อมทั้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานกับ พระธรรมวรเมธี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เพื่อพิจารณาประกาศเกียรติคุณยกย่องและมอบทุน เพื่อส่งเสริมสำนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักธรรมและธรรมศึกษา ซึ่งมีผู้สอบได้มาก ๑๐ อันดับของประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
อนึ่ง ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รอง-เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าสำนักเรียนส่วนกลาง ซึ่งมีผู้สอบนักธรรม และธรรมศึกษาได้สูงสุดทั้ง ๑๐ อันดับ เพื่อทราบ แจ้งนายกรัฐมนตรีทราบ และเพื่อแจ้งคณะรัฐมนตรีทราบ และแจ้งกระทรวงศึกษาธิการให้ทราบว่า มหาเถรสมาคมขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่มีนักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสอบธรรมศึกษาได้เป็นจำนวนมาก

 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org