ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานสำนักงาน กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้มีลิขิต ที่ ๒๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แจ้งขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ มีรายละเอียดตามลำดับดังนี้
๑.พระจันทึก โฆสิโต นามสกุล โพธิสาร อายุ ๖๓ พรรษา ๔๒ น.ธ. เอก วัดชำนิหัตถการ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒.พระครูปลัด ศักรินทร์ ปญฺญาธโร นามสกุล วงศ์เทพ อายุ ๒๘ พรรษา ๘ น.ธ. เอก พธ.บ. วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธปิยวราราม ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๓.พระมหาวินัย วินยธโร นามสกุล บรรดาศักดิ์ อายุ ๒๗ พรรษา ๗ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธปิยวราราม ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๔.พระปฤษฎางค์ สมงฺคิโก นามสกุล วรเลิศ อายุ ๓๒ พรรษา ๑๐ ประโยค ๑ - ๒ น.ธ. เอก วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติ-
ศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ-เยอรมนี
๕.พระมหานิภาเดช วิสุทฺธาโภ นามสกุล แจ้งสูงเนิน อายุ ๓๓ พรรษา ๑๓ ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติ ศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๖.พระมหาประพฤติ พุทฺธิชโย นามสกุล บุญฤทธิ์ อายุ ๒๗ พรรษา ๖ ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติ ศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๗.พระมหานิกรณ์ สุทฺธรตโน นามสกุล วงษแก้ว อายุ ๓๖ พรรษา ๑๕ ป.ธ. ๗ วัดอุดมธานี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๘.พระบุญเกื้อ ถิรญาโณ นามสกุล จั่นคำ อายุ ๕๘ พรรษา ๓๙ น.ธ. เอก วัดถ้ำเสือ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธสันติธรรม เขตจูเซียท ประเทศสิงคโปร์
๙.พระครูโวทานธรรมคุณ (คเวสโก) นามสกุล นามรักษ์ อายุ ๔๓ พรรษา ๒๐ น.ธ. เอก พธ.ม. วัดต่างตา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดจิตราราม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
๑๐.พระเสนาะ ปิยสีโล นามสกุล พะหงษา อายุ ๓๓ พรรษา ๑๑ น.ธ. เอก พธ.บ. วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นพระธรรมทูต ณ วัดจิตราราม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
การขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org