เสนอแต่งตั้ง พระธรรมสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ………………………………………………
เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระธรรมสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน
จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
เรียน ผู้อำนวยการส่วนกิจการคณะสงฆ์
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิต ที่ จญ.ก. ๙๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แจ้งตามรายงานของ พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะภาค ๓ ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด ซึ่งได้เสนอแต่งตั้ง พระธรรม-สิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) อายุ ๘๐ พรรษา ๕๙ น.ธ. โท วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อยจนมีอายุครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์ และไม่ทุพพลภาพหรือพิการ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ-จังหวัดสิงห์บุรี
การเสนอแต่งตั้ง พระธรรมสิงหบุราจารย์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด-สิงห์บุรี ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๓ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอน พระสังฆาธิการ ซึ่งได้บัญญัติให้พระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จนมีอายุครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์ หรือผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควรยกย่องเชิดชู ให้ยกย่องเชิดชูเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ
ดังนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเจ้าคณะและ รองเจ้าคณะให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ ให้เสนอตามลำดับ จนถึงมหาเถรสมาคมพิจารณา เพื่อมีพระบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม โดยได้รับความเห็นชอบจาก เจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง พระธรรมสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org