เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๕๒
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิต ที่ จญ.ก. ๒๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แจ้งว่า พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค ๑ และ พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๔ ได้เสนอ แต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๒ จำนวน ๑๔ รูป คือ
๑.พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) อายุ ๕๔ พรรษา ๓๓ น.ธ. เอก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
๒.พระราชปัญญารังษี (วีรเวส สุวีโร) อายุ ๔๑ พรรษา ๒๑ ป.ธ. ๗ วัดพิชยญาติการาม พระอารามหลวง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพ- มหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
๓.พระปริยัติกวี (สุบิน ธีรวํโส) อายุ ๕๔ พรรษา ๓๔ ป.ธ. ๙ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วย- เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และเจ้าคณะเขตธนบุรี ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
๔.พระศรีธรรมเมธี (ชาดก ปิยธมฺโม) อายุ ๖๖ พรรษา ๔๖ ป.ธ. ๙ วัดหิรัญรูจี พระอารามหลวง แขวงกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วย- เจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจี ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
๕.พระครูสิริสุวรรณคุณ (ทองสุข สุขธมฺโม) อายุ ๕๙ พรรษา ๓๗ ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก วัดทองธรรมชาติ พระอารามหลวง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
๖.พระครูมงคลธรรมวิเทศ (น้อม กาญฺจนรํสี) อายุ ๔๘ พรรษา ๒๘ ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก วัดปากน้ำ พระอารามหลวง แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
๗.พระครูวิมลธรรมธาดา (สวง ยุตฺตธมฺโม) อายุ ๕๓ พรรษา ๓๒ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก วัดระฆังโฆสิตาราม พระอารามหลวง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
๘.พระครูวิธานอมรกิจ (วิชัย ธมฺมทินฺโน) อายุ ๖๒ พรรษา ๔๒ น.ธ. เอก วัดอมรินทราราม พระอารามหลวง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
๙.พระครูวิสิฐธรรมรส (บุญสม ธมฺมรโส) อายุ ๗๑ พรรษา ๕๑ น.ธ. เอก วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ
๑๐.พระครูสิริธรรมธาดา (ไพรัช ฐิตสิริ) อายุ ๕๙ พรรษา ๓๖ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก วัดไพชยนต์พลเสพย์ พระอารามหลวง ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์ ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
๑๑.พระครูพิสณฑ์นวการ (บรรเจิด ปณฺฑิโต) อายุ ๕๔ พรรษา ๓๔ น.ธ. เอก วัดเฉลิมพระเกียรติ พระอารามหลวง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
๑๒.พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร) อายุ ๕๐ พรรษา ๒๗ ป.ธ. ๙ วัดพระประโทณเจดีย์ พระอารามหลวง ตำบลพระประโทณ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระประโทณเจดีย์ ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
๑๓.พระมหาสมบูรณ์ ทสฺสธมฺโม อายุ ๕๖ พรรษา ๓๕ ป.ธ. ๙ วัดพระงาม พระอารามหลวง ตำบลพระงาม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
๑๔.พระครูวิบูลกาญจโนภาส (ปริปุณฺโณ) อายุ ๕๐ พรรษา ๓๐ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรัง ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ ในเขต ปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ แห่งกฎ- มหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ โดยได้ผ่านการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระสังฆาธิการผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แล้ว และได้รายงานเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org