พระเทพโกศล รองเจ้าคณะภาค ๗ ขอลาออกจากตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๗
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีลิขิต ที่ จญ.น. ๔๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งตามรายงานของ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๗ ว่า พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) อายุ ๗๔ พรรษา ๕๔ ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก M.A. วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รองเจ้าคณะภาค ๗ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๗ เพื่อรับสนองงานคณะสงฆ์ในระดับจังหวัด
การขอลาออกจากตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๗ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามความในข้อ ๓๖ (๓) และข้อ ๗ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วย การแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org