เสนอแต่งตั้ง พระครูปัญญาวราภรณ์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่ หนเหนือ ได้มีลิขิต ที่ จญ.น. ๑๐๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แจ้งตาม รายงานของ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๗ ว่า พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัด- เชียงใหม่ ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดได้เสนอแต่งตั้ง พระครูปัญญาวราภรณ์ (แก้ว ปญฺา- วฑฺฒโน) อายุ ๘๒ พรรษา ๖๑ น.ธ. เอก วัดศรีชุม ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าคณะอำเภอแม่วาง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จนมีอายุครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์ และไม่ทุพพลภาพหรือพิการ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่วาง
การเสนอแต่งตั้ง พระครูปัญญาวราภรณ์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ- แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๓ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการ-แต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ซึ่งได้บัญญัติให้พระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ-อำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จนมีอายุครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์ หรือผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควรยกย่องเชิดชู ให้ยกย่องเชิดชูเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ
ดังนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเจ้าคณะและรอง- เจ้าคณะให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ ให้เสนอตามลำดับ จนถึงมหาเถรสมาคมพิจารณา เพื่อมีพระบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง พระครูปัญญาวราภรณ์ วัดศรีชุม ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าคณะอำเภอแม่วาง ให้เป็นที่ปรึกษา- เจ้าคณะอำเภอแม่วาง
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org