พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล เฉลิมพระเกียรติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่คณะสงฆ์และรัฐบาลได้กำหนดจัดงานปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และฆราวาส การทำบุญตักบาตร การบรรยาย-ธรรม การเจริญพระพุทธมนต์ การประกอบพิธีอาเศียรวาทราชสดุดี นั้น
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอนมัสการว่า การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เป็นนโยบายของรัฐบาลและเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา โดยนิมนต์พระเถรานุเถระที่สังกัดอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน ๙๙ รูป ประกอบด้วย ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และเจ้าคณะเขต ในการประกอบพิธีครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยคู่สมรส และผู้เข้าร่วมพิธี
ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี และเชิญคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนองนโยบายในการเตรียมจัดพิธี สรุปดังนี้

๑. จัดทำกำหนดการจัดพิธี
๒. จัดทำบัญชี และหนังสือนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป
๓. จัดทำบัญชี และหนังสือกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยคู่สมรส หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมในพิธี
๔. จัดทำรายการค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธี เป็นค่าพิธีสงฆ์ ค่าภัตตาหาร น้ำปานะถวายพระสงฆ์ อาหาร และน้ำดื่ม เลี้ยงแขกผู้เข้าร่วมพิธี (ค่าของใช้พิธีสงฆ์ เฉพาะพัดรอง และย่าม จำนวน ๙๙ ชุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเป็นเจ้าภาพ)
๕. จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานภายในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมงาน
๖. จัดทำหนังสือเพื่อประสานงานการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง-ประเทศไทย
๗. จัดทำหนังสือขอใช้สถานที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
๘. รายการตาม ๒ และ ๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมลงนามในหนังสือเรียบร้อยแล้ว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงาน- พุทธมณฑล นำส่งหนังสือเฉพาะของพระสงฆ์ ส่วนของคณะรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้นำส่ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org