ขอยกอำเภอเนินขาม และอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขึ้นเป็นเขตปกครองอำเภอทางคณะสงฆ์
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิต ที่ จญ.ก. ๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๓ ว่า พระราชสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ได้รายงานว่า ทางราชอาณาจักรได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้ง กิ่งอำเภอเนินขาม อำเภอหันคา ขึ้นเป็นอำเภอเนินขาม และกิ่งอำเภอ-หนองมะโมง อำเภอวัดสิงห์ ขึ้นเป็น อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๖ ก เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง และการให้บริการของรัฐแก่ประชาชน
เจ้าคณะใหญ่หนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ สมควรยก อำเภอเนินขาม และอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขึ้นเป็นเขตปกครองอำเภอ ทางคณะสงฆ์ อนุโลมตามฝ่ายราชอาณาจักร โดยมีเขตการปกครองอำเภอทางคณะสงฆ์ ดังนี้
๑. อำเภอเนินขาม มีวัดจำนวน ๑๐ วัด คือ
๑. วัดเนินขาม ๒. วัดเข้าราวเทียนทอง
๓. วัดสุขเดือนห้า ๔. วัดหนองยาง
๕. วัดทุ่งโพธิ์ ๖. วัดวังคอไห
๗. วัดหนองเด่น ๘. วัดห้วยสอง
๙. วัดศรีเจริญธรรม ๑๐. วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

๒. อำเภอหนองมะโมง มีวัดจำนวน ๑๗ วัด และสำนักสงฆ์ ๓ แห่ง คือ
๑. วัดศรีสโมสร ๒. วัดดงพระเจดีย์
๓. วัดบ้านทับ ๔. วัดเขาดิน
๕. วัดดอนใหญ่ ๖. วัดบ้านบ่อ
๗. วัดหนองตะขบ ๘. วัดไผ่ล้อม
๙. วัดสะพานหิน ๑๐. วัดโพธิ์ทอง
๑๑. วัดน้ำพุน้อย ๑๒. วัดเขาหลักแกล้วพรหมรังษี
๑๓. วัดวังน้ำขาว ๑๔. วัดหนองหวาย
๑๕. วัดทุ่งจำรอง ๑๖. วัดหนองเดิ่น
๑๗. วัดบ่อลึก ๑๘. สำนักสงฆ์เขาเกล็ด
๑๙. สำนักสงฆ์หนองไม้แก่น ๒๐. สำนักสงฆ์ดงไผ่กา
การขอยก อำเภอเนินขาม และอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขึ้นเป็นเขต ปกครองอำเภอทางคณะสงฆ์ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้ยก อำเภอเนินขาม และอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขึ้นเป็นเขตปกครองอำเภอทางคณะสงฆ์
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org