เสนอแต่งตั้ง พระราชจินดานายก วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปาง ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดลำปาง
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีลิขิต ที่ จญ.น. ๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ ว่า พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ) ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก วัดบุญวาทย์วิหาร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดลำปางว่างลง เจ้าคณะภาค ๖ จึงแต่งตั้งให้ พระราชจินดานายก วัดเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปาง รอง- เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔) ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ และพระราชจินดานายกได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย
บัดนี้ เจ้าคณะภาค ๖ ได้เสนอแต่งตั้ง พระราชจินดานายก (คำอ้าย สิริธมฺโม) อายุ ๗๓ พรรษา ๕๒ น.ธ. เอก วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง และผู้รักษาการ-แทนเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดลำปาง
การเสนอแต่งตั้ง พระราชจินดานายก ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัด-ลำปาง ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๑๔ (๑) (๔) และข้อ ๑๕ แห่งกฎมหาเถร-สมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถร-สมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org