การปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ เห็นชอบให้มีการปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในส่วน-ราชการเช่า โดยคิดอัตราค่าเช่าร้อยละ ๐.๒ ของราคาประเมินที่ดิน นั้น
ต่อมา ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเช่า ตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ดังนี้
๑. ส่วนราชการเช่าให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่าเป็นร้อยละ ๒.๐ ของราคาประเมินที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ส่วนรัฐวิสาหกิจเช่าให้ปรับปรุงอัตราค่าเช่าเป็นร้อยละ ๓.๐ ของราคาประเมิน ที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอนมัสการว่า ขณะนี้มีหน่วยงานราชการ บางหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณการเบิกจ่ายอัตราค่าเช่าให้แก่สำนักงานพระพุทธ-ศาสนาแห่งชาติ เนื่องจากเดิมส่วนราชการเช่าคิดอัตราค่าเช่าร้อยละ ๐.๒ ของราคาประเมินที่ดิน แต่เมื่อมีการปรับปรุงอัตราค่าเช่าเป็นร้อยละ ๒.๐ ของราคาประเมินที่ดิน อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๕๐๐% ถึง ๑,๐๐๐% ซึ่งมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเป็นอันมาก เช่น สถานศึกษา และโรงพยาบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการลักษณะมิได้แสวงหาผลกำไร แต่เป็นลักษณะสาธารณ-
ประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยรวม จึงมีสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐได้แจ้งขอลดอัตรา ค่าเช่าจากเดิมร้อยละ ๒.๐ ของราคาประเมินที่ดิน เป็นร้อยละ ๑.๐ ของราคาประเมินที่ดิน ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อรายได้บางส่วนของที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ในการประชุม คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้ปรารภให้คิดอัตราค่าเช่าในส่วนราชการที่เป็นสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐที่เช่าไว้ก่อนที่มหาเถรสมาคมมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ให้คิดอัตราค่าเช่าเป็นลักษณะขั้นบันได เริ่มจากฐานร้อยละ ๑.๐ ของราคาประเมินที่ดิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นว่าราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดินจะปรับ ทุก ๆ ๔ ปี ดังนั้น เมื่อจะมีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าที่ดินส่วนราชการก็น่าจะขึ้นเป็นขั้นบันได ทุก ๆ ๔ ปี ให้สอดคล้องกับการปรับราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน โดยปรับเพิ่มขึ้นอัตราค่าเช่าร้อยละ ๐.๕ ของราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดินจะปรับทุก ๆ ๔ ปี จนกระทั่งเพดานอัตราค่าเช่าสูงสุดร้อยละ ๕.๐ ของราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน เป็นระยะเวลา ๙ ช่วง ประมาณ ๓๖ ปี ตามปีงบประมาณ ดังนี้
ช่วงที่ ๑ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ อัตรา ค่าเช่าร้อยละ ๑.๐ ของราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน
ช่วงที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ อัตรา ค่าเช่าร้อยละ ๑.๕ ของราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน
ช่วงที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ อัตรา ค่าเช่าร้อยละ ๒.๐ ของราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน
ช่วงที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ อัตรา ค่าเช่าร้อยละ ๒.๕ ของราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน
ช่วงที่ ๕ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๗๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๔ อัตรา ค่าเช่าร้อยละ ๓.๐ ของราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน
ช่วงที่ ๖ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๗๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๘ อัตรา ค่าเช่าร้อยละ ๓.๕ ของราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน
ช่วงที่ ๗ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๗๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๘๒ อัตรา ค่าเช่าร้อยละ ๔.๐ ของราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน
ช่วงที่ ๘ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๘๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๘๖ อัตรา ค่าเช่าร้อยละ ๔.๕ ของราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน
ช่วงที่ ๙ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๘๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๙๐ อัตรา ค่าเช่าร้อยละ ๕.๐ ของราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน
ส่วนราชการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. ให้เรียกเก็บอัตราค่าเช่าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี (ที่ดิน วัดเทพอุลุมพัง (ร้าง) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ศบก.ทุ่งมหาเมฆ) ในอัตราค่าเช่าร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาประเมินที่ดิน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และให้เรียกเก็บ อัตราค่าเช่าใหม่ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ตามปีงบประมาณดังนี้
ช่วงที่ ๑ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ คิดอัตรา ค่าเช่าร้อยละ ๑.๐ ของราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน
ช่วงที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คิดอัตรา ค่าเช่าร้อยละ ๑.๕ ของราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน
เมื่อครบกำหนดแล้วจะดำเนินการพิจารณาการเรียกเก็บอัตราค่าเช่าใหม่อีกครั้ง ในส่วนของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๒. แจ้งให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทราบเพื่อจะได้ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายต่อไป
๓. อัตราค่าเช่าตามข้อ ๑. ใช้สำหรับสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นผู้เช่าเดิมก่อนที่มหาเถรสมาคมมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เท่านั้น หากสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐที่จะขอปรับลดอัตราค่าเช่าตามข้อ ๑. จะต้องนำเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
๔. ส่วนราชการที่ขอเช่าใหม่ทั้งหมดให้เรียกเก็บตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
๕. ให้นำเสนอมหาเถรสมาคมได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ- ศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) เสนอ
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org