เสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่ หนตะวันออก ได้มีลิขิต ที่ จญ.อ. ๙๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แจ้งว่า รองเจ้าคณะภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ และภาค ๑๒ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนตะวันออก ได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ เพื่อเป็นการสนองงานการคณะสงฆ์ และเพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจการพระศาสนาของเจ้าคณะภาค จึงเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก รวม ๙ รูป คือ
๑. พระเทพมุนี (เก็ง อาสโภ) อายุ ๖๙ พรรษา ๔๙ ป.ธ. ๙ วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และรองเจ้าคณะภาค ๘ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๘
๒. พระเทพโสภณ (ปรีชา อภิวณฺโณ) อายุ ๖๓ พรรษา ๔๐ ป.ธ. ๙ วัดราชบุรณะ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดราช-บุรณะ และรองเจ้าคณะภาค ๘ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๘
๓. พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) อายุ ๖๗ พรรษา ๔๖ ป.ธ. ๙ วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และรองเจ้าคณะภาค ๙ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๙
๔. พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน) อายุ ๗๓ พรรษา ๕๓ ป.ธ. ๙ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และรองเจ้าคณะภาค ๙ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๙
๕. พระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ) อายุ ๕๘ พรรษา ๓๖ ป.ธ. ๙ เจ้าอาวาสวัดสวนพลู แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสวนพลู และรองเจ้าคณะภาค ๑๐ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๐
๖. พระราชโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ) อายุ ๖๙ พรรษา ๔๘ ป.ธ. ๙ วัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส และรองเจ้าคณะภาค ๑๐ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๐
๗. พระเทพปริยัติมุนี (สมคิด เขมจารี) อายุ ๖๖ พรรษา ๔๕ ป.ธ. ๙ วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดทอง- นพคุณ และรองเจ้าคณะภาค ๑๑ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๑
๘. พระเทพวิสุทธิเมธี (แผ่ว ปรกฺกโม) อายุ ๖๓ พรรษา ๔๑ ป.ธ. ๙ วัดเทพธิดาราม แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาส วัดเทพธิดาราม และรองเจ้าคณะภาค ๑๑ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๑
๙. พระราชปัญญาโสภณ (สุรชัย สุรชโย) อายุ ๔๖ พรรษา ๒๔ ป.ธ. ๗ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๒
อนึ่ง พระราชปัญญาโสภณ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๐ (๔) และ (๕) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอน พระสังฆาธิการ จึงขอผ่อนผันเฉพาะกรณี
การเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๑๐ (๑) (๔) (๕) และวรรคสอง ข้อ ๑๑ วรรคแรก และข้อ ๑๒ วรรคแรก แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วย การแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม(593/2553)
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org