เสนอแต่งตั้ง พระครูสิริคณาภรณ์ วัดนาหนอง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิต ที่ จญ.ก. ๓๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ ว่า พระราชวรเมธี วัดเขาวัง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ว่างลง เจ้าคณะภาค ๑๕ จึงเสนอแต่งตั้ง พระครูสิริคณาภรณ์ (เอนก รตนวณฺโณ) อายุ ๗๘ พรรษา ๕๘ น.ธ. เอก วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เจ้าคณะอำเภอ-เมืองราชบุรี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔) ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
การเสนอแต่งตั้ง พระครูสิริคณาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๑๔ (๑) (๓) และข้อ ๑๖ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรอง รายงานการประชุม(330/2554)
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org