ขออนุมัติให้คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวงครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ณ ประเทศมาเลเซีย
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม ได้มีลิขิต ที่ กธ. ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งว่า สนามหลวงแผนกธรรมกำหนดเปิดสอบธรรมสนามหลวงครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ณ ประเทศมาเลเซีย จำนวน ๒ แห่ง พร้อมกัน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตามที่ พระราชธรรมธาดา เจ้าคณะรัฐเคดาห์ - เปอร์ลิส วัดเทพบัณฑิต รัฐเคดาห์ และ พระวิจารณ์วุฒิคุณ เจ้าคณะรัฐกลันตัน วัดพิกุลทองวราราม รัฐกลันตัน ประเทศ มาเลเซีย เสนอ มีรายละเอียดดังนี้
๑. สนามสอบแห่งที่ ๑ กำหนดสอบ ณ วัดนิโครธาราม อำเภอโกตาสตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
มีผู้สมัครสอบนักธรรมชั้นตรี จำนวน ๕ รูป
มีผู้สมัครสอบนักธรรมชั้นโท จำนวน ๕ รูป
มีผู้สมัครสอบนักธรรมชั้นเอก จำนวน ๔ รูป
มีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๑๕๖ คน
มีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๑๑๙ คน
มีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๖๕ คน
และขออนุมัติผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงไปปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน ๕ รูป คือ
๑. พระเทพเจติยาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร
- ๒ -
๒. พระราชปริยัติโมลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
๓. พระศรีมุนีวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
๔. พระปัญญารัตนากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดสังข์กระจาย กรุงเทพมหานคร
๕. พระมงคล อติมงฺคโล รองหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
๒. สนามสอบแห่งที่ ๒ กำหนดสอบ ณ วัดมัชฌิมาราม อำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
มีผู้สมัครสอบนักธรรมชั้นตรี จำนวน ๕ รูป
มีผู้สมัครสอบนักธรรมชั้นโท จำนวน ๑ รูป
มีผู้สมัครสอบนักธรรมชั้นเอก จำนวน ๑ รูป
มีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๘๕ คน
มีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๔๘ คน
มีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๓๔ คน
และขออนุมัติผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงไปปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน ๕ รูป คือ
๑. พระราชวิสุทธิดิลก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
๒. พระราชดิลก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
- ๓ -
๓. พระบวรรังษี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร
๔. พระวิสุทธิพงษ์เมธี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดเศวตฉัตร กรุงเทพมหานคร
๕. พระมหาประจักร์ ธมฺมวิภูโต เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดเดินทางไปในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เมื่อปฏิบัติศาสนกิจเปิดสอบธรรมสนามหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเดินทางไปเยี่ยมวัดและสถานที่ ต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซีย และกำหนดเดินทางกลับในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รวมเวลาไปปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้ จำนวน ๗ วัน พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ โดยให้ทุกรูปใช้หนังสือเดินทางราชการ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม(3/2555)
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org