เสนอแต่งตั้ง พระราชปริยัติเวที ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ……………………………………………
เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระราชปริยัติเวที ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เรียน ผู้อำนวยการส่วนกิจการคณะสงฆ์
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิต ที่ จญ.ก. ๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งตามรายงานของ พระราชวิสุทธิเวที เจ้าคณะภาค ๑ ซึ่งได้รับรายงานจาก พระธรรมสิทธินายก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ว่า พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล) วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ได้ถึงมรณภาพ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามว่างลง เจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้ง พระราชปริยัติเวที วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม และพระราชปริยัติเวทีได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย
บัดนี้ เจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้เสนอแต่งตั้ง พระราชปริยัติเวที (สุชาติ กิตฺติปญฺโ) อายุ ๕๐ พรรษา ๒๙ ป.ธ. ๘ พธ.บ. ศศ.ม. วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดสุวรรณาราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร/การเสนอ …
- ๒ -
การเสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามความในข้อ ๖ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๙ (๑) (๒) (๓) (ค) และข้อ ๓๑ วรรคแรก แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่ หนกลางแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอ รับรองรายงานการประชุม
จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป


(นายสมเกียรติ ธงศรี)
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org