เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิต ที่ จญ.ก. ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๓ ว่า ได้เสนอแต่งตั้ง พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) อายุ ๘๕ พรรษา ๖๖ น.ธ. โท วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งยังมีสุขภาพแข็งแรงดี เป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์ และสาธุชนโดยทั่วไป กอปรกับได้บำเพ็ญคุณประโยชน์เป็นอเนกประการ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓
การเสนอแต่งตั้ง พระธรรมสิงหบุราจารย์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๓ วรรคห้า แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) แก้ไขเพิ่มเติมกฎ-มหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ซึ่งได้บัญญัติว่า “ในกรณีพระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดขึ้นไป เห็นสมควรยกย่องเชิดชู พระสังฆาธิการรูปใดให้เป็นที่ปรึกษาในชั้นนั้น ๆ ให้ดำเนินการเสนอตามลำดับ จนถึงมหาเถรสมาคมพิจารณา เพื่อมีพระบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม” โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง พระธรรมสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org