สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๔ วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๔
วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ พระครูสิริโชติวัฒน์ (บัญญัติ โชติธมฺโม) วัดคู่สร้าง ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์
๑.๒ พระครูสุนทรชัยกิจ (อารย์ อุตฺตโม) วัดสมอ ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสรรพยา
๑.๓ พระครูวุฒิสารโกวิท (สุบรรณ์ โกวิโท) วัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านทุ่ม
๑.๔ พระครูโพธิวรสถิต (สอน ถิรปญฺโญ) วัดโพธิ์ไทรดงประเสริฐ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขวัญเมือง
๑.๕ พระครูโพธิอุดมคุณ (วิพัฒน์ อนุตฺตโร) วัดโพธิสาขาวราราม ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพรมสวรรค์
๒. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ดังนี้
๒.๑ อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๓ รูป ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ คือ
๑. พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
๒. พระครูสุตสุนทรวัตร วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
๓. พระครูวินัยธร สมศักดิ์ สกฺกเมธี (ศุภเลิศ) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
๓. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้
๓.๑ เห็นชอบมหาเถรสมาคมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
๓.๒ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๙ ตั้งอยู่ที่ วัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
๓.๓ เห็นชอบการจัดงานปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
๓.๔ เห็นชอบการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ดังนี้
- วัดสามัคคีวนาราม (ร้าง) ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
- วัดศรีสุมังค์ (ร้าง) ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
- วัดตาลเลียน (ร้าง) ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
- วัดโนนธาตุ (ร้าง) ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
- วัดสายทอง (ร้าง) ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
- วัดไฮคำ (ร้าง) ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
- วัดเหล่าสินชัย (ร้าง) ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
- วัดท่าลี่ (ร้าง) ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
- วัดป่าไทรทอง (ร้าง) ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
๓.๕ ไม่ขัดข้องค่าผาติกรรมที่ตั้งวัดโนนใหญ่ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๓.๖ เห็นชอบการขอเช่าที่ดินวัดโคกสาลี (ร้าง) บางส่วน ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
๓.๗ เห็นชอบการต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดบุรินทร์ (ร้าง) ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๔. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
๔.๑ รายงานการแต่งตั้ง พระราชศิริธรรมเมธี (สัมพันธ์ สุจิณฺโณ) วัดคูหาสวรรค์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๘
๔.๒ พระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป และประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ถึงมรณภาพ
๔.๓ รายงานการสร้างวัดเทวราชเวนิส ประเทศอิตาลี

น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ

หมายเหตุ ๑. สรุปผลการประชุมนี้ ไม่สามารถนำไปเป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้
๒. ฐ และ ญ ที่เป็นภาษาบาลีจะใช้เป็นภาษาไทยแทน หากจะใช้เป็นภาษาบาลีจะต้องใช้
โปรแกรมอื่นที่มีความยุ่งยากกว่า
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org