สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๔ วันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๔
วันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ พระปริยัติกิตติคุณ (มงคล ธมฺมรกฺโข) วัดมหัตตมังคลาราม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
๑.๒ พระกิตติสารสุธี (เทียบ อุทโย) วัดเสนหา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี (ธรรมยุต)
๑.๓ พระครูอุดมวิริยคุณ (ช่วง มหาวิริโย) วัดโคกสูง ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวไทร
๑.๔ พระครูปัญญาคมสถิต (ถวิล ฐิตปญฺโญ) วัดกาญจนาราม ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ธรรมยุต)
๑.๕ พระครูสันติวิหารธรรม (กวน ปญฺญาธโร) วัดสันติกาวาส ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุ่งขี้เหล็ก
๒. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/ต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้
๒.๑ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑๗ รูป ดังนี้
๑. พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีระพันธุ์ วชิรญาโณ) วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ พุทธสมาคมบ้านน้ำใจ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
๒. พระครูสุจิณกัลยาณธรรม (วิเชียร กลฺยาโณ) วัดหนองฮ่าง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ พุทธสมาคมบ้านน้ำใจ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
๓. พระมหาวินัย วินยธโร วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ ประเทศอิตาลี
๔. พระมหาวิมาน กนฺตสีโล วัดปากน้ำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๕. พระนิธินันท์ สิริญาโณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๖. พระสุรศักดิ์ สุรเตโช วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๗. พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดเทวราชเวนิส เมืองเตรวิโซ ประเทศอิตาลี
๘. พระจตุพล ฐานญฺโญ วัดสามัคคีผดุงพันธ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
๙. พระมั่นจิต นราสโภ วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสังฆรัตนาราม รัฐโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๐. พระมหาศุภฤกษ์ ปญฺญาวโร วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดอลาสกาญาณวราราม รัฐอลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๑. พระสมโพธ ธมฺมโชโต วัดภูริทัตตถิราวาส อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสิริจันทราวาส รัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๒. พระบุญชู กมฺพโล วัดเขาเจริญธรรม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๓. พระพยุงศักดิ์ พลวโร วัดป่าบนเนิน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดโพธิธรรม เมืองแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑๔. พระมหาเทวา เขมจิตฺโต วัดป่าศรีสำราญ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดโพธิธรรม เมืองแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑๕. พระธงชัย จิตฺตกาโร วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสังฆบารมี เมืองเอสเลิฟ ประเทศสวีเดน
๑๖. พระสุริยา อกฺกาโภ วัดป่าดอนหัน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสังฆบารมี เมืองเอสเลิฟ ประเทศสวีเดน
๑๗. พระภณ มงฺคลิโก วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดดอลาร์นาวนาราม เมืองบูร์แลงเง ประเทศสวีเดน
๒.๒ อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๒๕ รูป ดังนี้ ๑. พระครูสังฆรักษ์ เผด็จ จิรกุโล วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต เมืองเราน์ไฮม์ รัฐเฮสเสน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๒. พระไวโรจน์ วิโรจโน วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพระธรรมกาย บาวาเรีย เมืองเคอนิกสบุรนส์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๓. พระมหามานิต โอวาทตฺโต วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธสามัคคี นครไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์
๔. พระมหาสุดใจ จารุวณฺโณ ปริญญาโท วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธสามัคคี นครไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์
๕. พระอมรมุนี (พระมหาสุทิน ปญฺญาวโร) วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดวิชิตาราม รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
๖. พระอ่อน มุทุจิตฺโต วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๗. พระสุวิโรจน์ ธมฺมาสโย วัดป่าสตึกพัฒนา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐนอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
๘. พระบุญศรี ปุญฺญโก วัดหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๙. พระถาวร ฐิตคุโณ วัดแหล่งทองแดงพรหมสราราม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดสังฆบูชา รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๐. พระปลัด สุเมทต์ ฐานิโก วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดนิเทศศาสนคุณาราม รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๑. พระองอาจ ปมุตฺโต วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๒. พระครูวินัยธร ปริพัฒน์ (พระปริพัฒน์ จิณฺณธมฺโม) วัดศรีจำปาชนบท อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดสิริจันทราวาส รัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๓. พระเกียรติศักดิ์ ธนปญฺโญ วัดศรีจำปาชนบท อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดสิริจันทราวาส รัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๔. พระมหากิตติพันธ์ พุทฺธครุโก วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดธรรมศาลา รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๕. พระณัฐกุล วิสโภ วัดทุ่งชัยอุดม อำเภอเมืองเดช จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดธรรมศาลา รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๖. พระมหาสุพัฒน์ สุธีโร วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๗. พระรักษพล กุลวฑฺฒโน วัดป่าโยธาประสิทธิ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดโอไฮโอธรรมาราม รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๘. พระเริ่มชัย ชินวํโส วัดอโศการาม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธธัมมธโร รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๙. พระมหาสังวร ชวนปญฺโญ วัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม รัฐอาคันซอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒๐. พระมหาชาญยุทธ อุตฺตมยุทฺโธ วัดคุณแม่จันทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒๑. พระสมุห์ ไพฑูรย์ ฐิตาโภ วัดป่าปราสาทจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒๒. พระวิกรานต์ ขนฺติธโร วัดอริยวงศาราม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดสันตินิวาส นอร์เวย์ เมืองริคเค ประเทศนอร์เวย์
๒๓. พระวรัญญู ธมฺมทีโป วัดป่าศิลาวาส อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดญาณสังวร เมืองเวโรนา ประเทศอิตาลี
๒๔. พระนพพร ฐิตวโร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดญาณสังวร เวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
๒๕. พระมหาวิรัตน์ เขมจารี วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธเมตตา รัฐจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
๒.๓ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน ๓ รูป ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑. พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพมหานคร
๒. พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
๓. พระมหาปราโมทย์ ปโมทโย วัดดวงแข กรุงเทพมหานคร
๒.๔ อนุมัติให้ พระธรรมสิทธินายก และคณะ เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๑๓ รูป คือ
๑. พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
๒. พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร ญาณสุนฺทโร) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๓. พระปัญญาวชิราภรณ์ (สุพนธ์ ปญฺญาวโร) วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๔. พระครูวิสุทธิปัญญาคม (โอวาท ปญฺญาโสภโณ) วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๕. พระครูสิริวิหารการ (สมจิตร จิตฺตธมฺโม) วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๖. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (บุญมา พลญาโณ) วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๗. พระครูภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) วัดพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
๘. พระครูศรีบุญญาคม (บุญสม ฐิตปุญฺโญ) วัดทินกรนิมิต อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๙. พระมหาปราโมทย์ มหาวีริโย วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๑๐. พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๑. พระครูวินัยธร เดชา สีลเตโช วัดหนองหอย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๑๒. พระมหาพิศุทธิ์ วิสุทฺโธ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๑๓. พระมหากฤษณัฐ สิทฺธิญาโณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๓. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้
๓.๑ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑๒ ตั้งอยู่ที่ วัดหนองเม็ก ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
๓.๒ มอบ พระพรหมสุธี วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนฝ่ายสงฆ์เพื่อดำเนินงานร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๓.๓ เห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัดบ้านไพร ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
๓.๔ เห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อ วัดหนองตาดำ เป็น “วัดใหญ่หนองตาดำ” จังหวัดบุรีรัมย์
๓.๕ ไม่ขัดข้องค่าผาติกรรมที่ตั้งวัดป่าเลไลยก์ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (เพิ่มขึ้น)
๓.๖ เห็นชอบการต่อสัญญาเช่าที่ดินของ ศบก. เจริญ ปัตตะพงษ์ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
๓.๗ เห็นชอบโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายละเอียด ดังนี้
สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เสนอโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
ความเป็นมาและความสำคัญ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงดำเนินพระราชจริยากอปรด้วยทศพิธราชธรรม เสด็จสถิตในไอศูรย์สมบัติสืบสานขัตติยราชประเพณีที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ยาวนานมาถึง ๖๕ ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบพระนักษัตร ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้
ตามโบราณราชประเพณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูป ประจำพระชนมวารและประจำพระชนมพรรษขึ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำ เมื่อโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช ๒๕๒๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวารและประจำพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษาขึ้น ๔ องค์ คือ
๑. พระพุทธรูปปางลีลา ขนาดเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สูง ๑๗๒ เซนติเมตร ถวายพระนามว่า “พระพุทธสยามาภิวัฒนบพิตร ภูมิพลนริศทสสหัสสทิวัสรัชการี ปัญญา สวรรษศรี อุภัยมหามงคล” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ บนฐานชุกชี ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
๒. พระพุทธรูปปางห้ามญาติ สูงศอกคืบ (๖๙ เซนติเมตร) ถวายพระนามว่า “พระพุทธสกลสันติกรบพิตร บรมจักริศรสถิตมงคล”
๓. พระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาด ๙ นิ้ว ไม่ได้ถวายพระนาม
๔. พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาด ๙ นิ้ว ไม่ได้ถวายพระนาม
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ พระพุทธรูปปางนาคปรก และพระพุทธรูปปางสมาธิ รวม ๓ องค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปทรงถวายสักการะบูชา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
พระราชจริยาทั้งปวงแสดงถึงพระราชศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย พระราชหฤทัยใน พุทธศิลป์อันเป็นอนุสสรณียวัตถุแห่งพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบพระนักษัตร ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักร จักได้พร้อมใจกันจัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาประจำพระชนมพรรษา ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นส่วนแห่งการถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
พระพุทธรูปปางลีลาประจำพระชนมพรรษา ที่จะจัดสร้างขึ้นถวายครั้งนี้ คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจำลองตามแบบพระพุทธรูปปางลีลาประจำพระชนมพรรษา ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ โดยจัดสร้างด้วยเนื้อทองคำ ๙๖.๕% สูงตลอดพระรัศมี ๓๘ เซนติเมตร ประกอบพิธีเททองหล่อ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง แล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในวันเวลาสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๓. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
เป้าหมาย
ให้ทุกภาคส่วน คือ รัฐบาล คณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกาย พุทธศาสนิกชน พสกนิกร มีส่วนร่วมในการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา ทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๒ กิโลกรัม โดยการร่วมบริจาคสมทบตามกำลังศรัทธา
วิธีดำเนินการ
คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทุนทรัพย์และทองคำได้ตามกำลังศรัทธา โดยนำส่งที่เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาค นำส่งที่เจ้าคณะจังหวัดและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด แล้วนำส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑. การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างและจำลองแบบจากองค์พระพุทธรูปปางลีลา “พระพุทธสยามาภิวัฒนบพิตร ภูมิพลนริศทสสหัสสทิวัสรัชการีปัญญาสวรรษศรี อุภัยมหามงคล”
๒. สรรหาปฏิมากรปั้นหุ่นต้นแบบพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาที่จะจัดสร้าง
๓. การพิจารณาตรวจสอบรูปแบบพุทธลักษณะองค์พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา
๔. การดำเนินการหล่อ การตกแต่งองค์พระ
๕. การประกอบพิธีพุทธาภิเษกองค์พระเมื่อตกแต่งแล้ว
๖. กำหนดระยะเวลาดำเนินการ การปั้นหุ่นต้นแบบ การดำเนินการหล่อและการประกอบพิธีพุทธาภิเษก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มหาเถรสมาคม โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ประสานงานและหรือหน่วยงานที่มหาเถรสมาคมมีมติมอบหมายให้ร่วมรับผิดชอบ
ผลที่ได้รับจากโครงการ
รัฐบาล คณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกาย พุทธศาสนิกชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสแสดงกตัญญูกตเวทิตา สนองพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ ดังนี้
๑. แจ้งรัฐบาลทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว
๒. แจ้งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั้งสองฝ่ายทราบ และเพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการฯ
๓. แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดประสานและดำเนินการตามโครงการร่วมกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการและองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดนั้น ๆ
๔. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
๔.๑ โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล รุ่นที่ ๓
๔.๒ รายงานการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล วัดปราสาทวนาราม ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
๔.๓ การจัดทำตัวชี้วัด “การจัดทำรายงานทางการเงินของวัด”
๔.๔ การถวายความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๒๑ จังหวัด


น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ

หมายเหตุ ๑. สรุปผลการประชุมนี้ ไม่สามารถนำไปเป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้
๒. ฐ และ ญ ที่เป็นภาษาบาลีจะใช้เป็นภาษาไทยแทน หากจะใช้เป็นภาษาบาลีจะต้องใช้
โปรแกรมอื่นที่มีความยุ่งยากกว่า

 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org