สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๔ วันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๔
วันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ พระวิศาลโพธิสุนทร (อิ่ม เตชปุญฺโญ) วัดโพธิ์ปฐมาวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อยาง เขต ๓
๑.๒ พระปัญญาวุฒิวิมล (สนิท สุวิชาโน ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก) วัดชนาธิปเฉลิม ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสตูล
๑.๓ พระสิทธิพัฒนาภรณ์ (ณรงค์ สิริปุญฺโญ น.ธ.เอก พธ.บ.) วัดไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
๑.๔ พระสุธีวราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ ป.ธ. ๙) วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รูปที่ ๑
๑.๕ พระครูมงคลรัตนวัฒน์ (อาทิตย์ สิริวฑฺฒโน น.ธ. เอก) วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รูปที่ ๒
๑.๖ พระมหาชัยยนต์ คมฺภีรวาที ป.ธ. ๗ พธ.บ. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑.๗ พระมหาไสว สตฺติสาโร ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก พธ.บ. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๘ พระปลัด ชวลิต ฐิตโฆสโก น.ธ. เอก วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ฝ่ายสาธารณูปการ
๑.๙ พระมหาจรูญ ญาณจารี ป.ธ. ๗ พธ.บ. ศษ.บ. วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ฝ่ายปกครอง
๑.๑๐ พระมหาประเสริฐ ปสฏฺโฐ ป.ธ. ๗ พธ.บ. ศษ.บ. วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๑๑ พระมหาสุเม้ง ปภสฺสโร ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก วัดป่าเลไลยก์ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ ฝ่ายปกครอง
๑.๑๒ พระมหาสมโภชน์ สิริจนฺโท ป.ธ. ๘ วัดป่าเลไลยก์ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ ฝ่ายศาสนศึกษา
๒. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/ต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้
๒.๑ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๒ รูป ดังนี้
๑. พระเฮง อกิญฺจโน วัดบรรหารแจ่มใส อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสันติวงศาราม เมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร
๒. พระมหาอนันตชัย ฐิตชโย วัดแจ้ง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกาย บาวาเรีย เมืองเคอนิกสบุรนส์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๒.๒ อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑ รูป คือ พระมหาปสัณห์ ปิยธมฺโม วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ ณ วัดพระมหาชนก รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒.๓ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สหภาพพม่า จำนวน ๓ รูป ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ตุลาคม ๒๕๕๔
๑. พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร
๒. พระสมุห์ จักรพันธ์ ขนฺตฺยาขโม วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร
๓. พระสิทธิโชค ญาณสุทฺโธ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร
๓. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้
๓.๑ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๑๔ ตั้งอยู่ที่ วัดห้วยประสิทธิ์ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
๓.๒ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี แห่งที่ ๑๒ ตั้งอยู่ที่ วัดแก่งป่าสัก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย
๓.๓ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕ แห่ง คือ
๑) แห่งที่ ๑๖ ตั้งอยู่ที่ วัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
๒) แห่งที่ ๑๗ ตั้งอยู่ที่ วัดเสาธง ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล
๓) แห่งที่ ๑๘ ตั้งอยู่ที่ วัดเกาะแก้ว ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
๔) แห่งที่ ๑๙ ตั้งอยู่ที่ วัดโคก ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน
๕) แห่งที่ ๒๐ ตั้งอยู่ที่ วัดเวฬุวัน ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช
๓.๔ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี แห่งที่ ๑๐ ตั้งอยู่ที่ วัดจำปา ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา
๓.๕ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระนอง จำนวน ๓ แห่ง
๑) แห่งที่ ๘ ตั้งอยู่ที่ วัดสุวรรณคีรี ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี
๒) แห่งที่ ๙ ตั้งอยู่ที่ วัดปทุมธาราราม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์
๓) แห่งที่ ๑๐ ตั้งอยู่ที่ วัดปุญญาราราม ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น
๓.๖ เห็นชอบการขออนุญาตสร้างวัด บัญชีที่ ๒๑/๒๕๕๔ - บัญชีที่ ๒๒/๒๕๕๔ รวม ๒๐ ราย
๓.๗ ไม่ขัดข้องค่าผาติกรรมที่ตั้งวัดพวงมาลัย ตำบลแม่กลอง (แหลมใหญ่) อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
๓.๘ อนุมัติให้ วัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เบิกเงินผลประโยชน์ของวัด
๓.๙ อนุมัติงบประมาณการจัดงานวันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔
๔. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
๔.๑ รายงานการประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๕
๔.๒ การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
๔.๓ รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
๔.๔ รายงานการดำเนินงานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
๔.๕ รายงานวัดประสบภัยพิบัติและการถวายความช่วยเหลือ

น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ

หมายเหตุ ๑. สรุปผลการประชุมนี้ ไม่สามารถนำไปเป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้
๒. ฐ และ ญ ที่เป็นภาษาบาลีจะใช้เป็นภาษาไทยแทน หากจะใช้เป็นภาษาบาลีจะต้องใช้
โปรแกรมอื่นที่มีความยุ่งยากกว่า
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org