สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๔ วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๔
วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑. พระครูวิสิฐวีรคุณ (ผ่อง สุวีโร ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก) วัดหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
๒. พระราชธรรมาภรณ์ (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ. ๙) วัดกลาง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
๓. พระครูบวรสิริธรรม (ศรี ธมฺมวโร) วัดสันต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลต้นธง
๔. พระครูสุนทรธรรมโกศล (ดวงดี ธมฺมวโร) วัดพระสิงห์เคิ่ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านกลาง
๒. อนุมัติการขอลาออกจากตำแหน่ง
๒.๑ อนุมัติให้ พระมหาสิงห์ขสัก หาสจิตฺโต ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก วัดกัลยาณมิตร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจและจำพรรษา ณ วัดสุวรรณาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
๒.๒ อนุมัติให้ พระครูวิวิธกิจจาทร น.ธ. เอก วัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเกิดการอุดม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๓. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ดังนี้
๓.๑ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศอินเดีย จำนวน ๑๕ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๑. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
๒. สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
๓. สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
๔. พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพมหานคร
๕. พระธรรมวราภรณ์ วัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร
๖. พระอาทรปริยัติกิจ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
๗. พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (พนมศักดิ์) วัดป่าธรรมชาติ จังหวัดชลบุรี
๘. พระครูปลัดกิตติคุณวัฒน์ (วิเชียร) วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่
๙. พระครูปลัดสุตวัฒน์ (ณรงค์) วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
๑๐. พระครูสรพจน์ประกาศ (ศิราวุฒิ) วัดป่าธรรมชาติ จังหวัดชลบุรี
๑๑. พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
๑๒. พระครูปลัด ถาวร ถาวโร วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
๑๓. พระปลัด ณรงค์ฤทธิ์ อุปรกฺขิโต วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
๑๔. พระพจนารถ ปภาโส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
๑๕. พระชาลี อกฺโกธโน วัดดวงแข กรุงเทพมหานคร
๔. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้
๔.๑ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ จำนวน ๒ แห่ง คือ
๑) แห่งที่ ๑๘ ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุหนองจันทร์ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง
๒) แห่งที่ ๑๙ ตั้งอยู่ที่ วัดช่องลม ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น
๔.๒ เห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ๒ วัด คือ
- วัดเขาใหญ่ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
- วัดกลางศรีณรงค์ ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
๔.๓ เห็นชอบการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๔.๔ เห็นชอบโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบปีที่ ๕๕ แห่งการทรงผนวช
๔.๕ เห็นชอบการเดินทางไปประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔.๖ เห็นชอบการขอเช่าที่ดินวัดป่าขี้เหล็ก (ร้าง) ตำบลสาภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๔.๗ อนุมัติให้ วัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เบิกเงินผลประโยชน์ของวัด
๕. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
๕.๑ พระครูโสภณธรรมนาท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวงาม พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี ถึงมรณภาพ
๕.๒ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๘ ปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติ
๕.๓ รายงานผลการดำเนินการโครงการช่วยเหลืออุทกภัยในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (ที่ประชุมรับทราบ และขออนุโมทนา)
๕.๔ รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ที่ประชุมรับทราบ และขออนุโมทนา)
๕.๕ ถวายหนังสือสถิติและแผ่นดีวีดีผลการสอบธรรมสนามหลวง แด่กรรมการมหาเถรสมาคม (ที่ประชุมรับทราบ และขออนุโมทนา
๕.๖ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ฯ วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร ช่วยเหลือผู้ฟอกเลือดล้างไต (ที่ประชุมรับทราบ และขออนุโมทนา)
๕.๗ ขอถวายหนังสือจดหมายเหตุการจัดงาน ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ที่ประชุมรับทราบ และขออนุโมทนา)
๕.๘ รายงานผลการอบรมถวายความรู้แก่พระภิกษุสามเณรในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดบริเวณวัด จังหวัดปทุมธานี
๕.๙ การมอบถุงยังชีพและปัจจัยถวายวัดที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรี (ที่ประชุมรับทราบ และขออนุโมทนา)

น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ

หมายเหตุ ๑. สรุปผลการประชุมนี้ ไม่สามารถนำไปเป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้
๒. ฐ และ ญ ที่เป็นภาษาบาลีจะใช้เป็นภาษาไทยแทน หากจะใช้เป็นภาษาบาลีจะต้องใช้
โปรแกรมอื่นที่มีความยุ่งยากกว่า

 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org