สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
วันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ พระรัตโนภาสวิมล (สมยง กตปุญฺโญ ป.ธ. ๗) วัดศรีบุญเรือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
๑.๒ พระเมธีรัตโนดม (วันชัย กนฺตจารี ป.ธ. ๗ พ.ม. พธ.บ.) วัดบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
๑.๓ พระพิมลภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน น.ธ. เอก) วัดโสธรวราราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑.๔ พระอมรเมธี (สุนทร สุนฺทรเมธี ป.ธ. ๗ พธ.บ. กศ.ม.) วัดตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
๑.๕ พระโสภณวราภรณ์ (ประเสริฐ โชติธมฺโม ป.ธ. ๗ พธ.บ กศ.ม. Ph.D.) วัดนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต
๑.๖ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ป.ธ. ๗ พธ.บ. วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑.๗ พระปลัด พัทรพล ภทฺทโก น.ธ. เอก วัดดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง ฝ่ายสาธารณูปการ
๑.๘ พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ. ๙ วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๙ พระมหาเฉลิมพล โฆสนาโม ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ฝ่ายสาธารณูปการ
๑.๑๐ พระมหาสุพัศย์ ปิยสีโล ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
๑.๑๑ พระมหาอนันท์ รตนาโภ ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑.๑๒ พระมหาธีรชัย โชติธโร ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก วัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม ฝ่ายสาธารณูปการ
๑.๑๓ พระครูใบฎีกา แดง อภโย น.ธ. เอก วัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
๑.๑๔ พระมหาอนุรักษ์ อภิรกฺโข ป.ธ. ๙ พธ.ม. วัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม ฝ่ายปกครอง
๑.๑๕ พระมหาภาคภูมิ ภูมิโชติ ป.ธ. ๘ วัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
๑.๑๖ พระมหารุ่งธรรม ญานสิทฺธิ ป.ธ. ๘ วัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๑๗ พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ. ๙ Ph.D. วัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑.๑๘ พระปลัด สามารถ ธมฺมธาโร น.ธ. เอก วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑.๑๙ พระครูปลัด ทวี สิรินฺธโร ประโยค ๑ - ๒ น.ธ. เอก วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ฝ่ายสาธารณูปการ
๑.๒๐ พระครูพิศิษฎ์สรการ ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
๑.๒๑ พระปลัด สุรศักดิ์ ปญฺญาธีโร ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๒๒ พระครูปลัด ถาวร ถาวโร ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก พธ.บ. วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
๑.๒๓ พระครูสมุห์ อิทธิพันธ์ ฉนฺทธมฺโม น.ธ. โท วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ฝ่ายศาสนศึกษา
๒. อนุมัติการขอลาออก/พ้นจากตำแหน่ง
๒.๑ อนุมัติการลาออกจากพระสังฆาธิการ ของพระปริยัติธรรมสุนทร วัดราชสิงขร แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
๓. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้
๓.๑ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑๒ รูป ดังนี้
๑. พระมหาขจรศักดิ์ ปญฺญาชีวี วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธธรรม เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๒. พระมหาชัชวาลย์ โชติปญฺโญ วัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดหลวงอาร์เจนตินา นครบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
๓. พระมหาฐานันดร์ สุทฺธิญาโณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดปากน้ำอเมริกา รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๔. พระมหาสามารถ ชวนปญฺโญ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดปากน้ำอเมริกา รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๕. พระมหาฉลอง ธมฺมฉนฺโท วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดปากน้ำอเมริกา รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๖. พระมหาชาญ โชติญาโณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
๗. พระสุนทร สนฺตจิตฺโต วัดหนองแวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดศรีมงคล เมืองสตาร์ทบวก ประเทศฝรั่งเศส
๘. พระทวีวัฒน์ ปุญฺญาวาสโน วัดหนองแวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดศรีมงคล เมืองสตาร์ทบวก ประเทศฝรั่งเศส
๙. พระสิทธิพัฒนาทร วัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑๐. พระสิทธิพัฒนาภรณ์ วัดไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑๑. พระครูพิศิษฐ์พัฒนากร วัดกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑๒. พระเทพวงศาจารย์ วัดหนองแวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ขออนุมัติเดินทางไปเยี่ยมวัดและพระธรรมทูตที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศฝรั่งเศส
๓.๒ อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงมาดริด ประเทศสเปน จำนวน ๓ รูป ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คือ
๑. สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
๒. พระครูพิศาลวินัยวาท (สังฆ์) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
๓. พระกฤษฎา สิริวฑฺฒโน วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์
๓.๓ อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ เขตบริหารพิเศษเมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๓ รูป ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ คือ
๑. พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพมหานคร
๒. พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ วัดพระลอย จังหวัดสุพรรณบุรี
๓. พระสมเกียรติ กิตฺติคุโณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
๓.๔ อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดสัมมาปฏิปทาราม ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน ๓ รูป ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑. พระธรรมธัชมุนี วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
๒. พระเทพญาณวิศิษฏ์ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
๓. พระมหาศราวุธ สุนฺทรธมฺโม (ชิณกะธรรม) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
๔. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้
๔.๑ เห็นชอบการเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช
๔.๒ กำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จำนวน ๘ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๕ วันพุธ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๘ วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
๔.๓ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔ แห่ง
๑) แห่งที่ ๑๗ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม
๒) แห่งที่ ๑๘ ตั้งอยู่ที่ วัดพระโต ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล
๓) แห่งที่ ๑๙ ตั้งอยู่ที่ วัดขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
๔) แห่งที่ ๒๐ ตั้งอยู่ที่ วัดสวนสวรรค์ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
๔.๔ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา จำนวน ๔ แห่ง
๑) แห่งที่ ๘ ตั้งอยู่ที่ วัดร่องคือ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
๒) แห่งที่ ๙ ตั้งอยู่ที่ วัดหลวงราชสัณฐาน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
๓) แห่งที่ ๑๐ ตั้งอยู่ที่ วัดแท่นคำ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้
๔) แห่งที่ ๑๑ ตั้งอยู่ที่ วัดไทยสุภาพ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน
๔.๕ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท จำนวน ๒ แห่ง
๑) แห่งที่ ๑๔ ตั้งอยู่ที่ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
๒) แห่งที่ ๑๕ ตั้งอยู่ที่ วัดบ่อแร่ ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
๔.๖ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๒ แห่ง
๑) แห่งที่ ๑๔ ตั้งอยู่ที่ วัดราษฎร์บำรุงหนองสี ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน
๒) แห่งที่ ๑๕ ตั้งอยู่ที่ วัดดอนตะโหนด ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน
๔.๗ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย (ธรรมยุต) แห่งที่ ๗ ตั้งอยู่ที่ วัดถิ่นฐานรังสิต ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง
๔.๘ มอบ พระพรหมดิลก วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการสถาบันศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย
๔.๙ เห็นชอบการขออนุญาตสร้างวัด บัญชีที่ ๑/๒๕๕๕ - บัญชีที่ ๕/๒๕๕๕ รวม ๕๐ ราย
๔.๑๐ เห็นชอบการขอยกวัดบ้านหนองคอนแสน (ร้าง) ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
๔.๑๑ อนุมัติขอกันเขตจัดประโยชน์ วัดสังวรพิมลไพบูลย์ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
๔.๑๒ อนุมัติวัดอาวุธยุทธยาราม ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขอยืมเงินค่าผาติกรรม (แล้วนำมาใช้คืน)
๔.๑๓ เห็นชอบการขอเช่าที่ดินวัดสระยาง (ร้าง) ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๔.๑๔ ไม่ขัดข้องค่าผาติกรรมที่ตั้งวัดแม่หาด ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
๔.๑๕ อนุมัติวัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี ขอยืมเงินค่าผาติกรรมเพิ่มเติม (แล้วนำมาใช้คืน)
๕. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
๕.๑ รายงานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดลพบุรี และประชาชนที่ประสบภัยหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รับทราบ และขออนุโมทนา)
๕.๒ รายงานการขอเช่าที่ดินวัดป่าขี้เหล็ก (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่
๕.๓ รายงานงบรายรับ - รายจ่ายเงินศาสนสมบัติกลาง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔


น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ

หมายเหตุ ๑. สรุปผลการประชุมนี้ ไม่สามารถนำไปเป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้
๒. ฐ และ ญ ที่เป็นภาษาบาลีจะใช้เป็นภาษาไทยแทน หากจะใช้เป็นภาษาบาลีจะต้องใช้
โปรแกรมอื่นที่มีความยุ่งยากกว่า

 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org