สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕
วันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก คบ. รป.ม. กศ.ม.) วัดท่าหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
๒. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/ต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้
๒.๑ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๗ รูป ดังนี้
๑. พระครูพิสิฐสรภาณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม เมืองสตาวังงาร์ ประเทศนอร์เวย์
๒. พระมหาเด่น กลฺยาณวิชฺโช วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ ณ วัดพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม เมืองสตาวังงาร์ ประเทศนอร์เวย์
๓. พระมหาสุทธิพงษ์ คมฺภีรปญฺโญ วัดบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธิวงศมุนี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๔. พระชินวัตร อภิวฑฺฒโน วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดมหาธาตุเจติยาราม รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
๕. พระมหาประสงค์ ณฏฺฐปญฺโญ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม เมืองแมงยิงลาว เกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา
๖. พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม เมืองแมงยิงลาว เกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา
๗. พระมหาวชิระ ญาณวชิโร วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม เมืองแมงยิงลาว เกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒.๒ อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑ รูป คือ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดไทยสิริราชคฤห์ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
๒.๓ อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส จำนวน ๑๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คือ
๑. พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๒. พระราชประสิทธิคุณ วัดหนองบัวดีหมี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๓. พระวิจิตรธรรมาภรณ์ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๔. พระสุธีพรหมคุณ วัดพราหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
๕. พระเมธีธรรมาจารย์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๖. พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๗. พระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๘. พระครูปริยัติโพธิสุนทร วัดโพธิ์งาม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
๙. พระครูสิริรัตโนภาส วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๑๐. พระครูวิลาศกาญจนธรรม วัดท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
๒.๔ อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศฝรั่งเศส จำนวน ๓ รูป ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คือ
๑. พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
๒. พระธรรมโมลี วัดศาลาลอย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๓. พระมหาวีรธรรม ธมฺมวีโร วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
๓. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้
๓.๑ เห็นชอบปฏิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๕๖
๓.๒ เห็นชอบร่างฉันท์ภาษาบาลีและคำแปลภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๓.๓ เห็นชอบการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ดังนี้
- วัดเขาพระ (ร้าง) ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- วัดน้ำดำ (ร้าง) ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
- วัดท่าศักดิ์ (ร้าง) ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
๓.๔ อนุมัติให้ วัดปากน้ำฝั่งใต้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เบิกเงินผลประโยชน์ของวัด
๓.๕ อนุมัติการขอตั้งงบประมาณค่าใช้สอยประจำปี ๒๕๕๕ ของวัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
๔. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
๔.๑ พระสุนทรธรรมธาดา วัดศรีสุมังคล์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายเจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคล์ และรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ได้ถึงมรณภาพ
๔.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชาเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
๔.๓ รายงานงบรายรับ - รายจ่ายเงินศาสนสมบัติกลาง เดือนมีนาคม ๒๕๕๕
๔.๔ โครงการนำข้าราชการครูเข้าวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ


น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายเดชา มหาเดชากุล
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ

หมายเหตุ ๑. สรุปผลการประชุมนี้ ไม่สามารถนำไปเป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้
๒. ฐ และ ญ ที่เป็นภาษาบาลีจะใช้เป็นภาษาไทยแทน หากจะใช้เป็นภาษาบาลีจะต้องใช้
โปรแกรมอื่นที่มีความยุ่งยากกว่า

 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org