สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๕
วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ พระวิเชียรมุนี วัดพัฒนราษฎร์บำรุง ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
๑.๒ พระราชสุทธิโสภณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
๑.๓ พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์ ฐานสิริ น.ธ. เอก พธ.บ. ศษ.ม.) วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
๑.๔ พระครูเมธีชานุเขต วัดศรีบุญเรือง ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชานุมาน
๑.๕ พระครูโสภณประภากร วัดแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันทราย
๑.๖ พระครูสุวรรณวรดิตถ์ วัดบ้านโอด ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าเมือง
๑.๗ พระครูสิริปัญญานุกูล วัดศรีนวลลำดวน ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนจิก เขต ๒
๑.๘ พระครูผาสุกิจจาภิรม วัดบ้านกลาง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขะยูง
๑.๙ พระครูวิมลธรรมานุยุต วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง
๑.๑๐ พระครูปัญญาโรจนคุณ วัดสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันป่าเปา
๑.๑๑ พระครูสุธีปริยัตยาทร (วรพงศ์ วรญฺญู ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก) วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสมุหประดิษฐาราม
๑.๑๒ พระมหาชรินทร์ ปญฺญาวชิโร (ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก พธ.บ. รป.ม.) วัดกลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑.๑๓ พระครูวิธานวัชรกิจ (ทองดี ปญฺญาวชิโร ประโยค ๑ - ๒ น.ธ. เอก) วัดมหาพุทธาราม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม ฝ่ายปกครอง
๑.๑๔ พระมหาไพฑูรย์ ปิยธมฺโม (ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก พธ.บ.) วัดมหาพุทธาราม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๑๕ พระพยับ ปญฺญาธโร (น.ธ. เอก) วัดมหาพุทธาราม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑.๑๖ พระครูปลัด พันธกานต์ วายาโม (ประโยค ๑ - ๒ น.ธ. เอก) วัดมหาพุทธาราม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม ฝ่ายสาธารณูปการ
๑.๑๗ พระมหาสุธีร์ อิสฺสโร (ป.ธ. ๙ ศศ.ม.) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๑๘ พระมหาสุวรรณ สนฺตจิตฺโต (ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก พธ.บ.) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ฝ่ายสาธารณูปการ
๑.๑๙ พระครูปลัด สวัสดิ์ ปญฺญาทีโป (น.ธ. เอก) วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ฝ่ายปกครอง
๑.๒๐ พระมหาชวลิต จนฺทวํโส (ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก พธ.ม.) วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๒๑ พระครูปลัด พีระศักดิ์ มหิสฺสโร (น.ธ. โท) วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑.๒๒ พระครูสมุห์ ณัฐดนัย คุตฺตธมฺโม (ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก) วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑.๒๓ พระมหาปราโมทย์ มหาวีริโย (ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก พธ.ม.) วัดอัปสรสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์ ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๒๔ พระมหาสุพจน์ ปญฺญาทีโป (ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก) วัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร ฝ่ายปกครอง
๑.๒๕ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี (ป.ธ. ๙) วัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร ฝ่ายศาสนศึกษา
๑.๒๖ พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ (ป.ธ. ๙) วัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑.๒๗ พระมหาจักรี ฐานวโร (ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก) วัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร ฝ่ายสาธารณูปการ
๑.๒๘ พระปลัด สุเทพ สุรเมธี (น.ธ. เอก พธ.บ.) วัดไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชโย ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๒. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศดังนี้
๒.๑ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑๖ รูป ดังนี้
๑. พระครูปลัด อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิสุกุมา นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
๒. พระอรรถพร จนฺทาโภ วัดมาบจันทร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิสุกุมา นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
๓. พระกมล กตปุญฺโญ วัดมาบจันทร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิสุกุมา นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
๔. พระศักดา สุจิณฺโณ วัดพรหมรังษี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๕. พระครูปลัด กิตติ สุภาจาโร วัดบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเฟอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๖. พระประกอบ ฉนฺทสุโภ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเฟอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๗. พระมหาพิทักษ์ จิตฺตโสภโณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเฟอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๘. พระปรมัย ธนิสฺสโร วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก เมืองโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๙. พระมหาชัยฟ้า ธญฺกุโล วัดโพธาราม อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมคุณาราม เขตเกลั้ง ประเทศสิงคโปร์
๑๐. พระมหามนตรี ฐิติญาโณ วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมคุณาราม เขตเกลั้ง ประเทศสิงคโปร์
๑๑. พระมหาพรชัย สงฺฆปาโล วัดทองบน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระศรีรัตนาราม รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๒. พระมหาสุนา สุทฺธิปภาโส วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระศรีรัตนาราม รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๓. พระนิคม นิติโก วัดหนองบัวค่าย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดอุตตมาราม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
๑๔. พระสุข เตชวโร วัดชลเฉลิมเขต อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ สำนักสงฆ์บ้านละเหมา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
๑๕. พระศุภกิตติ์ สนฺตมโน วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมวิสุทธิ เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรเลีย
๑๖. พระมหาทองรัตน์ รตนวณฺโณ วัดบุญรอดธรรมาราม เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธศาสนาธรรมจักรสุขุม รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
๓. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้
๓.๑ อนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๓.๒ เห็นชอบการดำเนินการโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓.๓ เห็นชอบกำหนดวันประชุมมหาเถรสมาคม ประจำปี ๒๕๕๖
๓.๔ เห็นชอบย้ายวัดพานิชรัตนานุกูล ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
๓.๕ เห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อวัด ดังนี้
- วัดหนองตะเคียน เป็น “วัดโพธิญาณไตรโลก” จังหวัดศรีสะเกษ
- วัดกลาง เป็น “วัดกลางโพธิ์ชัย” จังหวัดยโสธร
- วัดพระธาตุผาแก้ว เป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” จังหวัดเพชรบูรณ์
๓.๖ เห็นชอบขอเช่าที่ดินวัดบ้านหนองยาง (ร้าง) บางส่วน ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
๓.๗ เห็นชอบกองทัพเรือขอต่อสัญญาใช้สิทธิเหนือพื้นดินในที่ดินวัดพระแก้ว (ร้าง) อำเภอศรีเชียงใหม่ และวัดกลาง (ร้าง) อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
๓.๘ เห็นชอบการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานศาสนการและลูกจ้างประจำศาสนสมบัติกลาง จำนวน ๖ เรื่อง
๔. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
๔.๑ รายงานการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล วัดร้องเชียงแรง ตำบลร้องเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
๔.๒ รายงานผลการจัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๔.๓ รายงานงบรายรับ - รายจ่ายเงินศาสนสมบัติกลาง เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕


น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายเดชา มหาเดชากุล
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ

หมายเหตุ ๑. สรุปผลการประชุมนี้ ไม่สามารถนำไปเป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้
๒. ฐ และ ญ ที่เป็นภาษาบาลีจะใช้เป็นภาษาไทยแทน หากจะใช้เป็นภาษาบาลีจะต้องใช้
โปรแกรมอื่นที่มีความยุ่งยากกว่า

 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org