สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
วันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ พระครูประดิษฐ์วรญาณ วัดประดิษฐ์พุทธางกูร ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสังขะ (ธรรมยุต)
๒. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้
๒.๑ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑๔ รูป ดังนี้
๑. พระครูศีลวัฒนาภรณ์ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยมิวนิค เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๒. พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยมิวนิค เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๓. พระมหาสุวัฑฒโน ปวรธีโร วัดบางปิดบน อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๔. พระมหาจวน จรณธมฺโม วัดราษฎร์ศรัทธาราม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๕. พระวุฒิพันธ์ ฐานสีโล วัดเกตุมดีศรีวราราม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๖. พระสาธร ปุญฺเญสิโก วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกาย บาวาเรีย เมืองเคอนิคสบุน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๗. พระราชมงคลรังษี วัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
๘. พระสิปปภาส พฺรหฺมสโร วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายฟลอริด้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
๙. พระมหาวสันต์ วาริชวํโส วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๐. พระปริยัติวโรปการ วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธธรรม เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑๑. พระมหาคาวี ญาณสาโร วัดสะพานคำ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑๒. พระปลัด ทองสุข สีลคุโณ วัดเสนหา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดญาณประทีป ประเทศนิวซีแลนด์
๑๓. พระสนาน ธีรญาโณ วัดป่าศรัทธาราม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธอุทยาน ประเทศสวีเดน
๑๔. พระธวัชชัย อนีโฆ วัดรัตนวนาราม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดโพธิธรรม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๒.๒ อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑๔ รูป ดังนี้
๑. พระครูปลัด ชน ชุติมนฺโต วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดไทยมิวนิค เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๒. พระขจรศักดิ์ ทิพฺพกุโล วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๓. พระมหาเอกพล เอกพโล วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพระภาวนาเบอร์ลิน นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๔. พระครูปลัด เด่นชัย อภิชโย วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธธรรม เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๕. พระศุภฤกษ์ ฐานิสฺสโร วัดป่าศิริวันวนาราม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
๖. พระธนประเสริฐ ชุตินฺธโร วัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
๗. พระชคัตตรัย อมตธมฺโม วัดเสนหา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
๘. พระกฤษณะ เสฏฺฐปุญฺโญ วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดวอชิงตันพุทธวนาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา
๙. พระมหาชัยวัฒน์ มุนิวํโส วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดวอชิงตันพุทธวนาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๐. พระมหาสุชาติ สุภทฺโท วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันปฏิบัติ ศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดป่าธรรมชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๑. พระพิริยะ ติกฺขญาโณ วัดกลางสนาม อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธมณีรัตนาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๒. พระมหาศักดิ์ชัย ชยาภินนฺโท วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธรังษี ประเทศออสเตรเลีย
๑๓. พระครูพิเนตศาสนคุณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
๑๔. พระครูสังฆรักษ์ บุญช่วง กุสโล วัดวรดิตถาราม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธอุทยาน ประเทศสวีเดน
๓. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้
๓.๑ ขอผู้แทนมหาเถรสมาคมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการผ่านสื่อเสริมความรู้ทางไกล จำนวน ๓ รูป (มอบ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมดิลก วัดสามพระยา และ พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม)
๓.๒ เห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อวัดบ้านนาแก เป็น “วัดป่านาแก” จังหวัดยโสธร
๔. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
๔.๑ พระธรรมวิมลมุนี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาคาม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถึงมรณภาพ
๔.๒ พระธรรมวิมลโมลี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ถึงมรณภาพ
๔.๓ รายงานการแต่งตั้ง พระมหาเจริญ สุทฺธิาณเมธี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
๔.๔ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม ช่วยเหลือผู้ฟอกเลือดล้างไต (รับทราบ และขออนุโมทนา)
๔.๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายเดชา มหาเดชากุล
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ

หมายเหตุ ๑. สรุปผลการประชุมนี้ ไม่สามารถนำไปเป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้
๒. ฐ และ ญ ที่เป็นภาษาบาลีจะใช้เป็นภาษาไทยแทน หากจะใช้เป็นภาษาบาลีจะต้องใช้
โปรแกรมอื่นที่มีความยุ่งยากกว่า
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org