สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ พระครูโพธิจันทสาร (ทองมา จนฺทสาโร) น.ธ. เอก วัดโพธิ์ศรี อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
๑.๒ พระครูปทุมสารโสภิต (บัวลี กิตฺติสาโร) ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก วัดหัวหนอง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบรบือ
๑.๓ พระครูสถิตธรรมรัตน์ (คำสิงห์ ตธมฺโม) น.ธ. เอก วัดปลาซิว อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทร์
๑.๔ พระครูวุฒิสารคุณ (คำดี ธมฺมวุฑฺโฒ) น.ธ. เอก วัดบัวระพา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทรายมูล เขต ๑
๑.๕ พระครูเขมานุวัตร (จันทร์ เขมิโก) น.ธ. เอก วัดหัวนาคำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลิง
๑.๖ พระครูโสภณสราธิการ (ขำ เกสาโร) น.ธ. เอก วัดหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาเชือก-หนองกุง เขต ๓
๑.๗ พระครูสุวรรณโชติคุณ (สมศักดิ์ ชุติมนฺโต) น.ธ. เอก วัดสุวรรณาวาส อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังยาว
๑.๘ พระครูสีลธรรมสถิตย์ (สถิตย์ กนฺตสีโล) น.ธ. โท วัดโพธิ์ศรี อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแสนสุข
๑.๙ พระครูโสภิตพัฒนากร (คำพูล กตสาโร) น.ธ. เอก วัดกลาง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชียงใหม่
๑.๑๐ พระสมุห์ บุญจันทร์ กิตฺติปุฺโ น.ธ. เอก วัดสว่างวนาวาส อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลม่วงลาด เขต ๑
๑.๑๑ พระครูโสภณรัตนธรรม (หัตถ์ ธมฺมรโต) น.ธ. เอก วัดหนองบาก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกระจาย
๑.๑๒ พระปริยัติธีรคุณ (ประวิทย์ สีหนาโท) ป.ธ. ๗ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตยานนาวา-สาทร
๑.๑๓ พระครูโกศลนวการ (ปั่น กวิสฺสโร) น.ธ. เอก วัดหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก
๑.๑๔ พระปริยัติวรากร (ทองสุข ฉนฺนธมฺโม) ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก วัดคฤหบดี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี
๑.๑๕ พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร) ป.ธ. ๙ วัดหนัง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนัง
๑.๑๖ พระครูสถิตธรรมสุนทร (สินธุ์ ตธมฺโม) น.ธ. เอก วัดจันทราราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย-เฝ้าไร่-รัตนวาปี (ธรรมยุต)
๒. อนุมัติการขอลาออกจากตำแหน่ง
๒.๑ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม ประธานกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) ขอลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.)
๒.๒ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธฯ กรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.)
๓. อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๑๒ รูป ดังนี้
๑. พระมหาวชิราวุธ วชิรเมธี วัดจักรวรรดิราชาวาส เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดธัมมาราม รัฐอิลินอย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒. พระมหาถนัด อตฺถจารี วัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๓. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ วัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๔. พระมหาสราวุธ สราวุโธ วัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๕. พระเดี่ยว อคฺคเตโช วัดทอง เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดไชยมงคล รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๖. พระสุพจน์ สุเมธี วัดโพธิการาม อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดมหาพุทธภูมิ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๗. พระมหาหาร ภทฺรเมธี วัดหม้อคำตวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธวราราม รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
๘. พระธีรศักดิ์ จนฺทโสภโณ วัดกันธารมย์ อำเภอกระสังข์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดนครธรรม รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๙. พระชัชวาลย์ ปโมทิโต วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพระธรรมกายฟลอริด้า รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๐. พระนที นนฺทภทฺโท วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพระธรรมกายชิคาโก รัฐอิลินอย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๑. พระสมบุญ อธิฏฺาโน (พระครูวิเทศพุทธิคุณ) วัดหลวงอรัญญ์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธิวงศมุนี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๒. พระจรัญ ถิรจิตฺโต วัดคฤหบดี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธิวงศมุนี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
๔. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้
๔.๑ อนุมัติให้ พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโ) วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.)
๔.๒ อนุมัติการขออุปถัมภ์เงินงบประมาณศาสนสมบัติกลางเปิดโรงเรียนพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
๔.๓ พระเทศน์เรื่องเกี่ยวกับการเมือง ที่ประชุมลงมติดังนี้
- มหาเถรสมาคมเคยมีคำสั่ง เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแจ้ง นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ทราบ
๔.๔ ผู้ถูกคุมความประพฤติขออนุญาตบรรพชาอุปสมบท ที่ประชุมลงมติดังนี้
- ให้ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ และเสนอแนะว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติควรนุ่งขาวห่มขาว ปฏิบัติธรรม ณ วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมต่าง ๆ
๔.๕ ร่างระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัย พ.ศ. … ที่ประชุมลงมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนานำร่างฯ เสนอ พระพรหมสุธี วัดสระเกศ และ พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธฯ พิจารณาก่อนแล้วนำเสนอมหาเถรสมาคม
๔.๖ เห็นชอบการขออนุญาตสร้างวัดบัญชีที่ ๓๗/๒๕๕๒ - ๔๕/๒๕๕๒ จำนวน ๙๐ ราย
๔.๗ ไม่ขัดข้องค่าผาติกรรมที่ตั้งวัด ดังนี้
- วัดเทพนิมิต ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- วัดโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๔.๘ อนุมัติกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปี ๒๕๕๒
๕. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
๕.๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน) วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ
๕.๒ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน ๒ รูป คือ
- พระธรรมวราภรณ์ (มนตรี คณิสฺสโร ป.ธ. ๕) วัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร
- พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล ป.ธ. ๕) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
๕.๓ รายงานการแต่งตั้ง พระครูพิศิษฏ์อาจารคุณ (บุญชู อาจารสมฺปนฺโน) วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
๕.๔ รายงานการแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ ประเภทสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑๕ รูป
๕.๕ ข้อบังคับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org