พศ. จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาส่งเสริมศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาส่งเสริมศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ระดมความคิดหาแนวทางส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกอย่างเป็นเอกภาพ เกิดกระบวนการสังฆพิจารณ์และประชาพิจารณ์ในการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนองนโยบายรัฐบาลในด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม โดยกำหนดจัดการอบรมทั้งหมด ๔ ครั้ง สำหรับในวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ได้
กำหนดจัดอบรมในเขตปกครองคณะสงฆ์เหนือ โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดการประชุมโดยพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และ นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org