สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ วันพุธ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันพุธ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ วันอังคาร ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ วันพุธ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ วันพุธ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ วันพุธ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ วันจันทร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันพุธ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันพุธ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันจันทร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันจันทร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันจันทร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันจันทร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันจันทร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๖ วันศุกร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
กำหนดวันประชุมมหาเถรสมาคม ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖ วันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันพุธ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันจันทร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๕ วันอังคาร ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๕ วันอังคาร ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ วันพุธ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๕ วันอังคาร ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ วันพุธ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕ วันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ วันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันพุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันจันทร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันพุธ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๔ วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๔ วันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๔ วันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๔ วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๔ วันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๔ วันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๔ วันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๔ วันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๔ วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๔ วันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๔ วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๔ วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ วันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันจันทร์ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันพุธ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันจันทร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันจันทร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันจันทร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๓ วันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๓ วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๓ วันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๓ วันพุธ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๓ วันพุธ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
งานฉลองพระชันษา ๙๗ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ วันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๓ วันจันทร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๓ วันศุกร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๓ วันจันทร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๓ วันศุกร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๓ วันจันทร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๓ วันศุกร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๓ วันพุธ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓ วันจันทร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ วันจันทร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ วันจันทร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันศุกร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ วันอังคาร ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันพุธ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันจันทร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๒ วันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒ วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๒ วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๒ วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๒ วันศุกร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๒ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๒ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๒ วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม ๒๕๕๒
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๒ วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
สรุปผลการประชุมมหาเถรสมาคม วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๒
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๒วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
มหาเถรสมาคมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา
ทุนเล่าเรียนหลวงถวายสงฆ์ เพื่อการศึกษาพระธรรมวินัย
กมธ.ศาสนาฯ ค้านใส่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใน รธน. ชี้ไม่จำเป็น-ริดรอนสิทธิ
สนั่น" เสนอ มส.จัดบวชช่วยชาติ "แก้ว่างงาน"
ศธ.ส่งครูพระไปสอนทุกโง
สำนักพุทธฯ แจงเหตุจ่ายนิตยภัตช้า
ประเทศไทยเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาฯ
ถกวิกฤติโลกแนวพุทธ ใน...'วันวิสาขบูชา' วันแห่งสันติภาพ
ผู้นำศาสนา 80 ประเทศทั่วโลกไม่หวั่น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รับร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก
ติวเข้ม "ตำรวจพระ 10 จังหวัดอีสาน" สกัดแก๊งพระเถื่อนออกเรี่ยไร
"สมเด็จวัดปากน้ำ" พอใจผลสอบบาลี
พระ-เณร 40 รูป สอบผ่าน ป.ธ.9
พระมหารัชมังคลาจารย์ เปิดพิพิธภัณฑ์วัดลี-เมืองพะเยา
ปรับแนวข้อสอบนักธรรมเน้นเข้าใจ
การตอบประเด็นปัญหาและหรือการแก้ไขปัญหาที่ผู้เข้าเว็บเรียนถาม
มจร.ตั้ง "พระพรหมโมลี" ศาสตราจารย์พิเศษภาษาบาลี
พระสอบนักธรรมลด บวชแล้วไม่เรียน - ถก สพฐ.ลดวิชาสามัญ ร.ร.พระปริยัติฯ 8 กลุ่มเหลือ 5
พระราชทานเพลิง"สมเด็จพระพุทธชินวงศ์"
มหาเถรรับมอบที่ดิน
รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) ถวายสักการะมส.
มหาเถรฯ สั่งด่วน-เข้ม "พระตุ๊ด-เณรแต๋ว" ทียื่นแล้ว มติลุยทันที จี้อุปัชฌาย์ ต้องเลือก ห่วงพระดี มัวหมอง
รื้อกองธรรมฯ ตั้ง “พระธรรมวรเมธี” เป็น ผอ.สำนักงานแม่กองธรรมฯ
พศ. จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาส่งเสริมศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด
139 วัด เดือดร้อนจากอุทกภัย
115 ปีมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ธรรมยุต
มหาเถรฯจับมือสำนักพุทธฯ เตรียมจัดระเบียบการเทศนาพระ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช 95 พรรษา 3 ต.ค. 2551
ปาฐกถา"พระธรรมโกศาจารย์" ชี้"งานวิจัยคุณธรรม"ใช้ประโยชน์ได้จริง
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org