ไม่พบข้อมูลของมติที่เกี่ยวข้องกับ 'ศตภ'
 
 
การจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประชุมหารือร่วมกับ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้แทนมูลนิธิหอจดหม... อ่านต่อ >>
 
 
 
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
   
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
   
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
   
สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
   
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
ดาต้ากริด
   
วัดหนองป่าพง
   
 
 
หลักการบริหารงานสมัย ใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์...
ในปัจจุบัน การบริหารงาน
หรือการจัดการองค์กรมีความจำเป็นต้...
ประวัติพุทธศาสนา ...
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภ
ทอเทวนิยม และเป็นหนึ่งในสามของศาส...
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org