สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
สมเด็จพระวันรัต
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
สมเด็จพระธีรญาณมุนี
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
พระพรหมเวที
พระพรหมวชิรญาณ
พระพรหมเมธาจารย์
พระพรหมสุธี
พระวิสุทธิวงศาจารย์
พระพรหมเมธี
พระพรหมมุนี
พระพรหมดิลก
พระธรรมวราภรณ์
พระธรรมโกศาจารย์
พระธรรมธัชมุนี
พระธรรมบัณฑิต
 
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org