ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.9)

วัดบวรนิเวศวิหาร

แขวง บวรนิเวศ  เขต พระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200

ประวัติสมณศักดิ์

 

สมเด็จพระญาณสังวร                        

พ.ศ. 2535

พระศาสนโสสภณ                              

พ.ศ. 2504
พระธรรมวราภรณ์                               พ.ศ. 2499

พระโสภนคณาภรณ์                           

พ.ศ. 2498
พระโสภนคณาภรณ์ พ.ศ. 2495
พระโสภนคณาภรณ์ พ.ศ. 2490
ป.ธ.9 พ.ศ. 2494
 
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org